ค้นบ้านอดีตนางเอกดัง ยุค90

เมื่อวันที่ 7/12/65 ทางด้านผู้บั งคั บ บั ญ ชา สอท ได้สั่ ง ก า รให้เจ้าหน้าที่ ตำ ร ว จพร้อมกำลัง นำ ห ม า ย ศ า ล จังหวัดพัทยา

บุ ก ต ร ว จ ค้นยึ ดห ลั ก ฐ า น จำนวน 2 จุด ซึ่งบ้านหลังอยู่ในหมู่บ้านดุ สิ ตพั ท ย า ฮิ ล ล์ จ ชลบุรี และอีกหลังอยู่ในห มู่ บ้านคู ณ สุ ข1อ.สัตหีบ

หลังจากเจ้าหน้าที่ ตำ ร ว จได้เฝ้าติ ด ตา ม ความผิ ดทาง สื่ อ อ อนไ ล น์พบว่า บริษัท แกรนด์ เจน 14 จำกัด

ที่เป็นของอ ดี ต น า ง เ อ กดัง น.ส.พัฒน์นรี และ น.ส.วิรัลนัฐ ได้ โ ฆ ษ ณา คุ ณ ป ร ะโ ย ช น์ คุ ณภาพ หรือส ร ร พ คุณของอาหารเ ส ริ ม MANA (มานะ)

อันเป็นเ ท็ จจริง หรือห ล อ ก ล ว งให้เ กิ ดความห ล งเ ชื่ อแบบไม่ส ม ค ว ร ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธ ร ร มกับผู้บ ริ โ ภ ค หรือใช้ข้อความอาจเกิดผล เ สี ยต่อสั ง ค ม ทาง www.mana69.com

จากที่ต ร ว จค้นบ้านของ น.ส.พัฒน์นรี ได้ทำการยื ดสิ น ค้ าต้องส ง สั ยอีกจำนวนหนึ่ง เพื่ อ ต ร ว จส อ บกับ

หน่วยงานที่เ กี่ ย ว ข้ อ ง และได้ต ร ว จค้นที่บ้านของ น.ส.วิรัลนัฐ ซึ่งให้การ ย อ ม รั บว่า

เป็นแ อ ดมิ นเว็ บไ ซ ต์และ Line official อาหารเ ส ริ มผู้ชายมานะ และเป็นผู้ จั ดให้มีการโ ฆ ษ ณ า

สอท

บุกเข้าต ร ว จค้นบ้าน

อ ดี ต น า ง เ อ ก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *