อดีตมิสทิฟฟานี่ ทิตแจ๊ส เปิดเผยปมสึกครั้งนี้ หลังลั่นจะเป็นพระตลอดชีวิต

ทางด้าน แจ๊ส สรวีย์ อดีต Miss Tiffany 2009 ได้ออกมา เ ปิ ดใจถึงส าเ ห ตุที่สึ กครั้งนี้ หลังเคยลั่ นว่าจะบ ว ชตลอดชีวิต

โดยเจ้าตัวว่า ต อ น นี้สึ กมาได้ 20 วันแล้ว ก ลั บมาไทยประมาณ 2 อาทิตย์ ตนนั้นบ ว ชทั้งหมด 9 ปี ซึ่ง 2 ปีแรก สึ กมา 1 วัน

และบ ว ชต่ออีก 7ปี ตอนที่บ ว ชรู้ สึ กมีความสุ ขมาก อยู่ในวิ ถี ชี วิ ตที่เรียบง่าย ได้มีเ ว ล า ทบทวนสิ่งที่ ผิดพ ล า ด ปั ญ ห าต่างๆ

ที่เกิดขึ้น ส า ม า ร ถแ ก้ ไ ขแล้วก ลั บ มามีชีวิตที่ดีมากๆ จากที่ตอนแรกเคยบอกว่าจะบ ว ชต ล อ ดชีวิต แต่ที่สึ กออกมาครั้งนี้

เป็นเพราะมีเรื่องของภ า ร ะที่ยังติ ด ค้ า ง ต้องมาจั ด ก า ร ให้เสร็จ เป็นเรื่องส่วนตัว ที่ยังบอกไม่ได้ อ น า ค ตอาจจะออกมาบอก ขอ เ ว ล า อีกนิด

ในเรื่อง ด ร า ม่ า ว่าสึ กเพราะเรื่องผู้ ช า ยมาติด ต อ น นี้ ยังไม่มี รวมถึง ก ร ะ แ ส เรื่องการแ ต่ งหญิง ด้วยส ภ า พต อ นนี้คงไม่ได้แล้ว

อาจจะแค่แต่แบบส นุ กๆ ก็ป ล่ อ ยให้เป็นตามธ ร ร มช า ติ ก่อนหน้านี้ตนเจอแต่เรื่องล บๆที่เกิดจากตัวเอง ก็เป็นบ ท เ รี ย นที่ดี

ตนเชื่อในเรื่องของอ า นิส ง ส์พ ร ะพุ ทธ ศ า สน า การป ฏิบั ติธรรม ที่ส า ม า ร ถทำให้ตน ก้ า วผ่ า นมาได้ มี ชี วิ ตที่ดีขึ้น

และตนก็ไม่ได้ ปิ ด กั้ นเรื่องความรั ก แต่ไม่ได้โ ห ยห า ถ้าจะมีเข้ามา พร้อมที่เ ดิ นไปด้วยกัน เรี ย นรู้ปรั บตั ว ตนก็โอเค

แจ๊ส สรวีย์

พระแจ๊ส

ช่วงป ฏิ บั ติธ รร ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *