หมอช้าง เปิดดวงปี 2566 ราศีสุดปัง เงินทองมั่งคั่งในรอบ 12ปี

เปิดดวงชะตา 12 ราศี ปีแห่งการพ ลิ กฟื้ น เตรียมตัวรับท รั พ ย์ โดยทางด้านห ม อช้าง ทศพร ออกมาเปิดด ว งช ะ ต า12ร า ศีในปีหน้า 2566 คือ

ร า ศี เมษ เป็นดวงที่ปังสุดในรอบ 12ปี ชะตาพ ลิ กฟื้ นไปในทางที่ดี เต็มไปด้วยโ ช ค งานจะได้เ ลื่ อ นขั้น เริ่มต้นงานใหม่ด้านต่างประเทศ เดินทาง อ อ นไ ล น์จะดี การเ งิ นเด่น ร า ย ไ ด้ เพิ่มขึ้น เลขเสริมด ว ง 15-51 / 56-65 เลขดี 19

ร า ศี พฤษภ การงานปัง ก้าวหน้า เตรียมรับโ ช คจากแดนไกล ข้อร ะ วั ง อย่าหวังเ ม ต ต า จากเจ้านาย ต้องทำด้วยฝี มื อตัวเอง การเ งิ นต ร ว จ ส อ บดีๆ มีโอกาสถูกโกง เตือนเรื่องสุ ข ภ า พ คนในครอบครัว เลขเสริมด ว ง 16-61 / 56-65

รา ศีเมถุน ด ว งแห่งโ ชค ลา ภ เ งิ นทองมั่งคั่ง จะได้เ งิ นแบบฟลุ๊คๆ แต่ต้องมั่นทำ บุ ญ บ ริจ า คทรัพย์ การงานขยับก้าวหน้า เลขเสริมด ว ง 14-41 / 24-42

ราศีกรกฎ การงานจะสุกสว่าง ธุ ร กิ จก้าวหน้า จะเ ห นื่ อ ยแต่สำเร็จ มีโ ช ค ล า ภให้ลุ้นบ้าง มีโ อก า สร่ำร ว ยขึ้น เลขเสริม ด ว ง 24-42 /26-62

ราศีสิงห์ ด ว งวา ส นาดี การงานเติบโตสำเร็จ มีคนสนับสนุน การเ งิ นมีข่ า วดี แต่ร ะ วั งเรื่องกู้ ยื มอาจไม่ได้คื น มีด วง ถูกโ ก งฟ้ องร้ อ ง สุขภ า พร ะ วั งเจ็ บป่ ว ย เลขเสริมด ว ง 14-41 / 19-91

ร า ศีกันย์ การงานมีโ อก า สดีในต่างถิ่น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นปีที่เป ลี่ ย นแป ล งเยอะ ช่วงเดือนมี.ค – เม.ย จะเห นื่ อย วุ่ นว า ย การเ งิ นต้องวางแผนดีๆ มีเงินเข้า แต่ก็ออกแบบกระเป๋ารั่ ว เลขเสริมด ว ง 24-42 / 45-54

ร า ศีตุลย์ ดาวพฤหัสรา ชาโ ช ค มีคู่อุปถั ม ภ์ การงานจะได้รับความช่วย เห ลื อจาก เจ้านาย ลูกค้า เ ตื อ นเรื่องสุ ขภ า พ พักผ่อนให้เ ห มา ะ ส ม

ราศีพิจิก เป็นปีม ง ค ล บุ กเ บิ กโช คใหญ่ จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ แม้จะมีอุ ปส ร ร คเข้ามา แต่ก็ผ่านไปได้ การเ งิ นวางแผนใช้เงินดีๆ เลขเสริม ด ว ง 36-63 / 38-83

ราศีธนู ล งทุ น ดีมีกำไร ร า ยไ ด้ หลายทาง เ งิ นทองล้ นมือ มีข่ า วดีหลายเรื่อง การเ งิ น มาจากน้ำพักแรงมากกว่าเ สี่ ย งโชค เลขเสริมด ว ง 36-63 / 56-65

ร า ศีมังกร ด วง พ้นเ ค ร า ะ ห์ดาวเสาร์ ชะตาฟ้าเปิด การเ งิ นโดดเด่น เ งิ นที่ถูกโ ก งจะได้คืน ช ะต าฟ้าเปิด เลขเ สริ มด ว ง 98-89 / 96-69

ราศีกุมภ์ ธุ ร กิ จการงานเ ติ บโตขยาย ส่งผลดี ต้องแ ล กกับความเหนื่อย ให้ ร ะ วั งสุ ขภ า พ เลขเสริมด ว ง 78-87 / 79-97

ราศีมีน การเ งิ นคล่องตัว พบความสำเร็จ เปิดโ ช ครับทรัพย์ มีด ว งเฮงและปังต่อเนื่อง มีรายได้ใหม่หลายทาง ระวังเรื่องอ า หา รที่ส่งผลเ สี ยต่อร่ าง ก าย เลขเสริม ด ว ง 38-83 / 89-98

ของมีน

ห ม อช้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *