งานพระราชเพลิง สรพงศ์

วันนี้ 6/11/65 ที่มู ล นิ ธิส ม เ ด็ จพ ร ะ พุ ฒ า จารย์ (โต พรหมรังษี) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ได้ทำ พิ ธีเชิญ ส รี ร ะ ร่างของ สรพงศ์ ชาตรี มาที่ เ ม รุจำลอง เพื่อทำ พิ ธี พ ร ะร า ชท า น เ พ ลิ งศ พ

ซึ่ง บ ริเ ว ณงานนั้นมี ป ร ะช าช นจำนวนมาก ที่มาร่วมไว้ อ า ลั ย เป็นครั้งสุดท้ายและเข้า ร่ ว ม พิ ธีในเวลา 18.00

โดยชาวบ้านอ.โชคชัย จ.นครราชสีมา คือ นางสมศรี เผยว่า ตนกับเพื่อนๆ ตั้ งใ จมา ร่ ว มงานพ ร ะ รา ช ท า นเ พ ลิ ง ศ พ สรพงศ์

เพราะตนติ ด ต ามข่ า วตั้งแต่ป่วย และเ สี ยใจอย่างมากกับการจ า กไ ป ของสรพงศ์ หลังจากนี้จะพย า ย า มมาทำ บุ ญที่นี่บ่อยๆ

เพื่อช่วยส า นที่สรพงศ์ทำไว้ ต่อมาด้านดวงเดือน ภ ร รย า ของสรพงศ์ ได้เผยควา ม รู้ สึ ก ว่า งาน พ ร ะ ร า ชท า นเ พ ลิ ง

ในวันนี้จะทำอย่างเต็มที่ส่ง ส รี ร ะ ร่าง พี่เอก ให้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนเรื่องส า น งานต่อเกี่ยวกับมู ล นิ ธิส มเ ด็ จพ ระ พุ ฒ า จ า ร ย์

(โต พรห มรั ง สี) เ ม ต ตาบ า ร มี ที่พี่เอกว า งแน วท า งและจั ด ส ร รไว้แล้ว ก็จะสื บ ส า นต่อให้สำ เ ร็ จตามที่พี่เอกตั้งป ณิ ธ า นไว้

ทำ พิ ธี

สรพงศ์

ดวงเดือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *