คู่ขวัญ ไก่ ปริศนา เผยภาพสุดท้าย ปิยะ ก่อนเสียชีวิต

เรียกว่าปิ ด ตำ น า น ครูบ้านนอก เมื่อทางด้านอ ดี ต นั กแ ส ด งดัง ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ได้ เ สี ยชี วิ ตในวัย 68 ปี

ที่มี ผ ล ง า นมากมาย และยังเป็นนั กแ ต่ ง เพลงลูกทุ่ง อย่าง เพลงไก่จ๋า ที่โ ด่ ง ดั ง

จนเป็น ตำ น า นคู่ข วั ญกับ ไก่ ปริศนา ท่ามกลางความ เ สี ย ใ จ ให้แก่คนบั น เ ทิ ง และ แ ฟ น ค ลั บเป็นอย่างมาก

ล่าสุดทางด้าน ไก่ ออกเผยภาพสุ ด ท้ า ย ของปิยะ ที่เจ้าตัวนั้นได้เดินทางไป เ ยี่ ย ม ปิยะ ที่นอน ป่ ว ย อยู่ โ ร ง พ ย า บ า ล

ซึ่งหลังจากสู ญเ สี ยคู่ ข วั ญในตำนาน ด้าน ไก่ ย อ ม รั บว่า ต ก ใ จมาก เนื่องจากก่อนที่ปิยะจะเ สี ยชีวิต 3 วัน ตนยัง ฝั น ถึ งอยู่เลย

ว่าไม่ได้เ จ็ บ ป่ ว ย อ ะ ไ ร และเผยความ รู้ สึ กว่า จนถึงน า ทีสุดท้าย ก็ยังมีความรู้ สึ กที่ดี เป็นกั ล ย า ณ มิ ต รต่อกัน

เป็นทั้งพี่ชายและ เ พื่ อ น รั ก ขอให้ไปสู่ ส ว ร ร ค์ 40กว่าปีที่ ค บ กันมา แม้จะไม่ได้เป็นส า มี ภ ร ร ย า ครองคู่

แต่ใจ บ ริ สุ ท ธิ์และความจ ริ ง ใ จที่มีต่อกัน สั ญ ญ าแล้วว่าใครเป็น อ ะ ไ รก่อน ต้อง ดู แ ล กัน

พอมาวันนี้เขาได้ จ า ก พวกเราไปแล้ว ก็จะ จ ด จำสิ่ง ง ด งา ม และอยู่ในความ ท ร ง จำ ของตน

ภาพสุดท้ายปิยะ

ไก่ ป ริ ศ นา

คู่ ข วั ญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *