อิงฟ้า เผยโฉมในชุดมวยลิง สุดอลังการ

สำหรับมิสแ กร น ด์ไ ทยแ ลน ด์ 2022 อย่าง อิงฟ้า วราหะ ที่เดินทางไป ป ร ะ ก ว ดมิ สแ กร นด์อินเ ต อ ร์เ นชันแ น ล 2022

ประเ ท ศ อิ นโด นีเ ซี ย ล่าสุด สาวอิงฟ้า ได้ โ ช ว์ ความ อ ลั ง การชุดม ว ยลิง ในรอบชุ ดป ระ จำ ช า ติ

ซึ่งเจ้าตัวได้ถ่ า ยทอ ด ลีล าความ เ ข้ ม แ ข็ งของแม่ไม้ ม ว ยไทย ที่อยู่ในชุด ม ว ยลิง HANUMAN THAI BOXING

ที่เป็นการนำเสนอเ อ กลั ก ษ ณ์ม ว ย ลพบุรี ทั้งส่งอ า ร ม ณ์ ปร ะ ชั นท่วงท่า ลี ล า ส ง่า งาม ที่ส่งผ่านความดื้ อ ซน

ขี้เ ล่ น น่า รั กแบบห นุมา น แต่แฝงด้วยความดุ ดั น ฉลาด ก ล้ าหาญ และทรงพ ลั ง เป็นศ า ส ต์และ ศิ ล ป์

การต่ อสู้ แบบมี ม น ต์ข ลั ง เต็มไปด้วยเ ส น่ ห์ โดยชุดดังกล่าวนี้ออกแ บ บและตัดเ ย็ บ จาก อ า ร์ ทอัครั ชเ น ร มิตศิ ล ป์

เ ลื อ กถ่ า ยท อ ดผ่าน น า ฏ ม ว ยไทย ที่มีโขน เป็น สื่ อ กลางแบบ ผส มผ ส า นวั ฒ น ธ ร ร มไทยจากอ ดี ตสู่ปัจจุบัน

ที่นำตัว ล ะ ค ร ห นุ ม า ร ที่โ ย งกับท่า ม ว ย ลพบุรี มานำ เ ส น อชุดประจำช า ติแบบส ร้ างส ร รค์

งานนี้คนชมที่อยู่ในฮ อ ล ล์ เมื่อได้เห็นสาวอิงฟ้าในชุดห นุ ม า ร ม ว ยลิง ต่างตกต ะลึ ง และส่ง เ สี ย ง เ ชี ย ร์กันดังก้อง

หนุมาร

อิงฟ้า

ชุด ปร ะ จำ ช า ติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *