อุลตร้าแมน 5 เมตร ล้มนอนบนพื้น หลังไฮโซปอ แก้บนไอ้ไข่

เรียกว่าเป็น ก ระ แ ส ข่ า ว ดัง ฮื อ ฮ าในโ ล ก อ อ น ไ ล น์ กรณีไ ฮ โ ซปอ ตนุภัทร

ได้นำรูปปั้นอุ ลต ร้ าแ ม นสูง 5 เมตร ไปแ ก้ บ นไอ้ไ ข่ ที่วัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื่องจากไปข อ พ รเมื่อ 2 ปีที่แล้ว แล้วได้ สำ เ ร็ จ ตามเ ป้ า ห ม า ย

แต่กว่าจะนำไปลงได้ก็ติด ปั ญ ห า มากมาย ตั้งแต่เริ่ม ส ร้า ง จนถึงหาที่ว า ง

เรียกว่าไม่ใช่เรื่อง ง่ า ย พอจุด ธู ป ขอ อ นุ ญ า ตก็ ส า ม า ร ถ ลงได้

ล่าสุด ได้มีการ ร า ย ง า นว่า รูปปั้ นอุ ล ต ร้ า แ ม น ที่ไ ฮ โ ซปอนำมา แ ก้ บ นนั้น ล้ ม ค อหั กแล้ว

ซึ่งเป็นภาพที่รูป ปั้ น ล้ ม นอนอยู่กล า ง สุ ส าน ไก่ งานเหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้าไป

แ ส ด ง ค ว า มคิดเ ห็ น กันมากมาย ทั้งว่าเป็นล า ง บอกเ ห ตุ อ ะ ไ ร หรือไม่

ไ ฮ โ ซ ปอ

อุลตร้าแมน

รู ป ปั้ น ล้ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *