อัยการนนท์ สั่งฟ้อง 6 คนบนเรือ คดีแตงโม

สำหรับการ เ สี ย ชีวิตของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา หลังจาก เ ลื่ อ น นัด คำ สั่ ง ฟ้ อ ง แก๊งบนเรือมา 3 ครั้งแล้ว

ล่าสุด 3/08/65 เวลา 09.50 ทางด้านสำนักงาน อั ย ก า ร จังหวัดนนทบุรี ได้แถลงนัด 6 ผู้ต้องหามาฟังคำสั่ง ฟ้ อ ง ที่ประกอบด้วย ปอ ตนุภัทร โรเบิร์ต ไพบูลย์

จ๊อบ นิทัศน์ กระติก อิจศรินทร์ แซน วิศาพัช และ นายเอ็ม ตามที่คุณแม่ภนิดา ได้ยื่น ฟ้ อ ง ต่อพนักงาน ส อ บ ส ว น ซึ่ง ต อ น นี้ พิ จ า ร ณ า ได้เสร็จสิ้น จึงเห็นว่า สั่ง ฟ้ อ ง ปอ ใน 5 ข้ อ ห า

ฐาน ป ร ะ ม า ท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความ ต า ย แ จ้ ง ความ เ ท็ จฯ ไม่มีใบ อ นุ ญ า ต ขับเรือตาม ก ฎ ห ม า ย กำหนด เททิ้งหรือทำด้วยประการใดลงแม่น้ำ และ เ ส พ วัตถุออก ฤ ท ธิ์ ต่อ จิ ต และ ป ร ะ ส า ท ผิดกฎหมาย

ส่วน โรเบิร์ต สั่งฟ้อง 4 ข้อหา ฐาน ป ร ะ ม า ทให้ผู้อื่นถึงความ ต า ย ใช้เรือที่ใบอนุญาตหมด อ า ยุ ไม่มีใบอนุญาต ขั บ เ รื อตามกฎ หมายกำหนด และเทสิ่ง ป ฏิ กู ล ลงแม่น้ำ

แซน สั่ง ฟ้ อ ง 1 ข้ อ ห า ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ ต า ย จ๊อบสั่ง ฟ้ อ ง 3 ข้อหา ประมาทเป็น เ ห ตุ ให้ผู้อื่นถึงความตาย ช่วยเหลือให้ผู้อื่นไม่รับโทษ หรือรับโทษน้อย และ เทสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ

ด้านกระติก สั่งฟ้อง 3 ข้อหา กระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความ ต า ย แจ้งความ เ ท็ จ ช่วย เ ห ลื อผู้อื่นไม่รับโทษหรือรับโทษน้อย และเอ็ม สั่งฟ้อง 2 ข้อหา

ใช้ผู้อื่นให้แจ้งความ เ ท็ จ และเพื่อช่วยให้ผู้อื่นมิต้องรับโทษ จะถูกนำตัวส่งฟ้องศาลนนทบุรีทันที จากกรณีที่คุณแม่แตงโม นางภนิดา ถอนฟ้องนั้นจะไม่มีผลต่อการ ดำ เ นิ น ค ดี อ า ญ า

และสามารถเป็น โ จ ท ย์ ร่วมกับ อั ย ก า ร ได้ แต่หากทำให้ผล ค ดี เ สี ย ห า ย ก็จะให้ ศ า ล ระงับได้ ทั้งนี้ ไม่มีพยาน ห ลั ก ฐ า น ใด ที่เป็นประเด็นเรื่อง ฆ า ต ร ก ร ร ม

แ ถ ล ง การณ์

คนบนเรือ

แตงโม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *