กู้ภัย เผยความจริง วันพบร่างแตงโม ลั่น ไม่ใช่จากการจมน้ำ

จาก ก ร ณี ที่ทางด้านนางภนิดา คุณแม่ของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา พร้อมด้วยนายอัจฉริยะ ที่เดินทางไป ข อ เ ข้ า พบ

พ.ต.ท.เชน รองผอ.ส ถ า บั น นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ กระทรวง ยุ ติ ธ ร ร ม เพื่อขอเอกสาร ผ ล ชั น สู ต ร สถานที่ เ กิ ด เ ห ตุ เบื้องต้น

บริเวณ ท่ า น้ำ พิบูลสงคราม โดยทางด้านพ.ต.ท.เชน กล่าวว่า สถาบัน นิ ติ เ ว ช รพ.ตำ ร ว จ เป็น ห น่ ว ย ง า น ที่ออกเอกสาร

รับรองการ เ สี ย ชี วิ ต ซึ่งทางด้าน ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม ไม่มี เ อ ก ส า ร ดังกล่าว ส่วนเรื่องที่ไป ต ร ว จ ส อ บ สถานที่ เ กิ ด เ ห ตุ นั้น

เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ พ นั ก ง า น ส อ บ ส ว น ร้องขอตาม ก ฎ ห ม า ย จึงจะให้ ผ ล ชั น สู ต ร กับผู้ที่ ร้ อ ง ข อ เท่านั้น ก็คือพนักงาน ส อ บ ส ว น

ต่อมาทางด้าน เ จ้ า ห น้ า ที่ กู้ ภั ย รายหนึ่ง ได้เผยโพสต์ ข้ อ ค ว า ม ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัว ที่ระบุว่า ตนใน ฐ า น นะคน กู้ ร่ า ง แตงโม จะสู้จนกว่าคนที่ ก ร ะ ทำ ผิด จะได้รับ โ ท ษ

และได้ เ ม้ น ต์ ต่อโพสต์ ดั ง ก ล่ า ว อีกว่า คนที่อยากรู้ ส ภ า พ. ศ .พ ลักษณะ ศี ร ษ ะ ถูกของแข็ง ก ร ะ แ ท ก ตาขวา บ ว ม ปิด ตาซ้าย ถ ล น ออก ลิ้ น จุ ก ปาก ฟัน หั ก 4 ซี่ เป็น ลั ก ษ ณ ะ ที่ไม่เคยเจอ จากการ จ ม น้ำ

เมื่อพอ ย้ อ น ก ลั บ ไปก่อนหน้านี้ ทางด้าน ไทด์ เอกพันธ์ ได้เผยว่า ตนจำ บ า ด แ ผ ล ได้ดี ว่าเป็น แ บ บ ไ ห น ต้นขาขวามี แ ผ ล ใหญ่ น่ อ ง โ ด น เ จ า ะ เป็นรู มี ไ ข มั น ไ ห ล ออกมา

และมี ร อ ย ขี ด เล็กๆ แบบ ถ ล อ ก สิ่งที่พูดมา ส า ม า ร ถ พิ สู จ น์ ได้ ช่วงที่ยกน้องจาก น้ำ มาไว้ที่ บ อ ร์ ด แล้วนำไปที่ท่าน้ำ คือมี เ ลื อ ด ไ ห ล ออกจากปาก เ ย อ ะ สุด และ บ า ด แ ผ ล ตรง โ ค น ขาก็มีแบบ ซึ ม ๆ

เม้นต์

วั น กู้ ร่ า ง

แตงโม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *