เอ อยู่บ้านสวน หลังเกิดอุบัติเหตุ

สำหรับ นั ก แ ส ด ง หนุ่ม เอ อนันต์ ที่เรียกว่าเป็น ค น ห นึ่ ง ใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ที่มี ผ ล ง า น มากมาย

ทั้งด้านการ แ ส ด ง และ ผ ล ง า น เพลง ที่หลายคนต่าง รู้ จั ก เป็นอย่างดี ทางด้าน เอ เคย แ ต่ ง ง า น กับแทมมี่

มี ลู ก ด้วยกัน 3 คน ค บ น า  น ถึง 13 ปี ก่อนจะ เ ลิ ก ร า กันไป และ เอก็ได้มา แ ต่ ง ง า น อีกครั้งกับ นั ก แ ส ดง สาว อ้น ศรีพรรณ

ปั จ จุ  บั น นั้น เอ มี อ า ยุ 58 ปี และได้ออกจาก ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง แล้ว ก่อนหน้าที่ จะ ห า ย ไป จาก ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง

ทางด้าน เอ ได้ ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ถูก ร ถ ช น ซึ่ง ต อ น นั้ น เอ จำ อ ะ ไ ร ไม่ได้เลย แม้แต่ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ตอนที่รถชน

ทำให้ต้อง เ ข้ า รั ก ษ า ตัวใช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ก็มีบางครั้งที่จำแต่ อ ะ ไ ร เดิมๆ ก็มีสาวอ้น ค อ ย ดู แ ล

แล้วปัจจุบัน เอ ก็ใช้ ชี วิ ตที่บ้าน เพชรบูรณ์ อยู่กับ ธ ร  ร ม ช า ติ และอยากจะ ส า น ฝั น ที่จะ เ พ า ะ พั น ธุ์ ก  ล้ ว ยไม้ แบบที่ตัวเองชอบ

จะนำ ก ล้ ว ย ไ ม้ คืนสู่ป่า ที่ อุ ท ย า น น้ำหนาว เ พ ช ร บู ร ณ์ และยังมี พ ร ร ณ ไ ม้ อื่นๆอีก ใช้ ชี วิ ต แบบเรียบง่าย

แต่ก็ แ ย ก กั น อยู่กับ ภ ร ร ย า อ้น ศรีพรรณ เพราะอ้นนั้นต้อง ทำ ง า น ที่กรุงเทพ แต่ถ้าสาวอ้นว่างจาก ง า น

ก็จะมาหา ส า มี อยู่ตลอด แล้วก็จะมี  โ ม เ ม้ น ต์ น่ารักๆ ให้ แ ฟ น ค ลั บ ให้ชมกันอยู่ ต ล อ ด

อ้น เอ

หนุ่มเอ

ธรรมชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *