อั๋น ลั่นเห็นกับตา คลิปแตงโมอยู่โรงแรมกับใครสักคน

สำหรับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ การ เ สี ย ชี วิ ต ของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา ที่ พ ลั ด ต ก เ รื อ กลาง แ ม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า

เมื่อวันที่ 24/2/65 ที่ผ่านมานั้น จนถึง ต อ น นี้ ก็ยังหา ข้ อ ส รุ ป เกี่ยวกับ ค ดี นี้ยังไม่ได้ เนื่องจากมี ป ร ะ เ ด็ น ใหม่เกิดขึ้นตลอด

ล่าสุดทางด้าน อั๋น ภูวนาท ที่เป็น พิ  ธี ก ร ร า ย ก  า  ร ข่ า ว จบ คน ไ ม่ จ บ ได้ออกมาเผย ช่ ว ง ห นึ่ ง ของ ร า ย ก า ร ที่ พู ด ถึ ง บังแจ๊ค

เกี่ยวกับ ข้ อ มู ล ใน โ ท ร ศั พ ท์ ที่ถูก กู้ มาได้ ว่าตนนั้นได้เห็น ค ลิ ป บางอย่างใน โ ท ร  ศั พ ท์ แตงโม ที่เห็นกับ ต า ตั ว เ อง ว่า

ใน ค ลิ ป นั้นเห็นแตงโมอยู่ที่ โ ร ง แ ร ม กับใครไม่รู้ ไม่ได้อยู่ ค น เ ดี ย ว และ ค ลิ ป ดังกล่าว ถ่ า ย ไว้ 3 ทุ่มกว่าๆ แต่ที่จริงแล้ว

แตงโมน่าจะต้องอยู่บนเรือ ค ลิ ป นี้มีคน ถ่ า ย แตงโม โดยใช้ เ ค รื่ อ ง ของแตงโม และก็ยัง ร ะ บุ  อีกว่า ค ลิ ป ถูก ล บ ไปในคืนนั้น

ก็ตาม ข่ า ว คือ ล บ หลังจาก ต ก เ รื อ ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครที่ถือ โ ท ร ศั พ ท์ นี้ไว้แล้ว ล บ แต่ทั้งหมดนี้ ก็ต้องรอการ พิ สู จ น์ ก่อน ว่า

เ ว ล า ที่ ถ่ า ย ค ลิ ป จริงหรือไม่ ถ้าจริง คิดว่า เรื่องของ ค ดี มันต้อง เ ป ลี่ ย น ไปเยอะมาก มันคือ ห ลั  ก ฐ า น ชิ้น ใ ห ญ่ เลย

จนกว่าจะมีการ พิ สู จ น์ ว่าจริงหรือไม่ มันถึงจะทำให้เรื่องนี้ เ ค ลื่ อ น ที่ เพราะไม่งั้น มันจะเป็น เ ห มื อ น การ ข า ย ข่ า ว เพื่อเรียก ก ร ะ แ สกัน

อั๋น

แตงโม นิดา

จาก ร า ย ก า ร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *