พม. เข้าช่วยเหลือแม่ลูก 6 เด็กน้อย 20 วัน กินนมข้นหวาน

ทางด้านสำนักงาน พั ฒ น า สังคมและความ มั่ น ค ง ของ ม นุ ษ ย์ ได้รับแจ้งจาก ช า ว บ้ า น ในพื้นที่ อ. ค ล อ ง เ ขื่ อ น ฉะเชิงเทรา ว่า มีครอบครัว ย า ก จ น ที่มีลูก 6 คน

คนโตสุดอายุ 16 และคนเล็กสุด อายุเพียง 20 วัน จึงอยากให้ทาง ห น่ ว ย ร า ช ก า ร เข้า ช่ ว ย เ ห ลื อ เพราะทางบ้านมี ฐ า  น ะ ไม่ดีและ กั ง ว ล เรื่องการ เ ลี้ ย ง ดู ของเด็กๆ

พอหลังจากที่ ล ง พื้ น ที่ ต ร ว จ ส อ บ พบว่า เป็นบ้าน เ พิ ง สั ง ก ะ สี เก่า และมีเด็กเล็ก จำนวน 6 คน กำลัง นั่ ง เ ล่ น และ1ในนั้นมี หนูน้อยวัยเพียงแค่ 20 วัน

เบื้องต้นได้ พู ด คุ ย กับแม่เด็ก ทราบว่า เป็นลูกของเธอทั้งหมดแต่ต่างพ่อ ส่วนคนเล็กที่มี อ า ยุ 20 วัน เป็นลูกกับ ส า มี คนปัจจุบัน จึงได้ทำการ ส อ บ ถ า ม ถึงการ เ ลี้ ย ง บุตร

จึงรู้ว่า มีเพียงลูกคนโตอายุ 16ที่ได้เข้ารับการ ศึ ก ษ า ที่ เ ห ลื อไม่ได้เรียน ทางด้านสำนักงาน พม. จังหวัด เลย ดำ เ นิ น ก า ร นำเด็กที่ถึง เ ก ณ ฑ์ เข้ารับการ ศึ ก ษ า ไปยังบ้านพักเด็ก

เพื่อเข้า ช่ ว ย เ ห ลื อ ตาม สิ ท ธิ์ 2 ราย และก็ได้มีการ ส อ  บ ถ า ม ถึงเรื่องการให้ น ม ของหนูน้อยวัย 20 วัน ปรากฎว่า นมที่ให้หนูน้อยกินนั้น เป็นนม  ข้ น ห ว า น

ทางด้านนางสาว เมธาวี เจ้าหน้าที่นัก สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ ชำนาญการ จึงนำหนูน้อยมาเข้า เ ต้ า เพื่อให้หนูน้อยได้กินน้ำนมจากเต้าเธอ

ด้านเมธาวี เผยว่ารู้ เ ห็ น ใ จ และ ส ง ส า ร เด็ก และตนก็เพิ่ง ค ล อ ด ลูกเหมือนกัน เลยขอ อ นุ ญ า ติ แม่เด็ก เพื่อให้หนูน้อยได้กินนม

ต่อมาได้ ต ร ว จ ส อ บ ว่า แม่เด็กยัง ส า ม า ร ถ ให้น้ำนมแก่ลูกได้ จึงทำการสอนและทำความ ส ะ อ า ด อย่างถูกต้อง แล้วทางด้านหน่วยราชการในพื้นที่ก็ได้ให้ความ ช่ ว ย เ ห ลื อ ต่อไป

คุณเมธาวี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *