ด่วน ทราบแล้วว่า ใครเป็นคนโพสต์เฟซแตงโม

ก่อนหน้านี้ เ ฟ ซ บุ๊ ค ของ ด า ร า สาวแตงโม นิดา ได้ ก ลั บ มามีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว อีกครั้ง หลังจากที่ แตงโม เ สี ย ชี วิ ต แล้ว จึงทำ ห ล า ย ค นต่าง ส ง สั ย ว่าใครเล่นกันแน่

ที่มีการโ พ ส ต์ ทั้งภาพและ ค ลิ ป วิ ดี โ อ ในวันที่แตงโมไปลง เ รื อ จากนั้น ได้ใช้ ไ ล น์ของแตงโม วิ ดี โ อ ค อ ล ไปหากระติก ตอนที่ กำ ลั ง พู ด คุ ย กับ นั ก ข่ า ว หลังออก ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส

พอกระติกกดรับ ก ลา ย เป็น ภ า พ ลั บ ของแตงโม ที่ไม่ ส า ม า ร ถ เ ปิ ด เ ผ ย ได้ ต่อมาด้านกระติก ได้เดินทางเข้า แ จ้ ง ค ว า ม ร้องทุกข์ เพื่อเอา ผิ ด กับผู้ที่ ก ร ะ ทำ เ ห ตุ ดังกล่าว

ล่าสุด ด้าน ตำ ร ว จ ไซเบอร์ ได้ออกมาเผย ต อ น นี้ รู้แล้วว่า มื อ ป ริ ศ น า ที่ใช้ แ อ ค เ ค า ท์ เฟซบุ๊คที่โพสต์ ข้ อ มู ล และรูปของแตงโม ซึ่งใช้เป็นการตั้ง เ ว ล า โพสต์ตาม เ ว ล า ของไทย

โดยใช้ อุ ป ก ร ณ์ คอมพิวเตอร์ และโ ท ร ศั พ ท์ มือถือ ที่โพสต์มาจาก บอส ตัน รัฐแมส ซา ชู เซตส์ ส ห รัฐ อ เม ริ กา และได้มี ข ย า ย ผ ล จากที่ ส่ ง ไ ล น์ หากระติก ก็ ยื น ยั น ว่ามาจาก บ อ ส ตั น เช่นกัน

และด้าน ตำ ร ว จ ได้เผยอีกว่า มือ ป ริ ศ น า ดังกล่าวได้มีการ ติ ด ต่อ โทร ไ ล น์ หา บุ ค ค ล ที่ใกล้ ชิ ด ที่แตงโม เ ค า ร พ รัก มาเป็น ร ะ ย ะ เ ว ล า 1 เดือน ต่อวันคุยกัน 3-4 รอบ รวมแล้ว วั น ห นึ่ งคุยกัน 3-4 ชั่วโมง

ด้าน ตำ ร ว จ ไซ เ บ อ ร์ จึงตั้ง ข้ อ ส ง สั ย ว่า มื อ ถื อ แตงโมน่าจะถูก ส่ ง ไปที่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เพราะเจอ ห ลั ก ฐ า น สำคัญ 1 ชิ้น และยัง ต ร ว จ ส อ บว่า มือ ป ริ ศ น า คนนี้ได้มีการ โ อ น เ งิ น

เข้า บั ญ ชี บุคคลที่ใกล้ชิดแตงโม จำนวน 2-3 แ ส นบาทอีกด้วย ในช่วงที่ มื อ ถื อ ไม่ได้อยู่กับ ตำ ร ว จ โดยทางด้าน ตำ ร ว จได้ ข้ อ มู ล และส่งคืน โ ท ร ศั พ ท์ แตงโมให้แม่ ตั้ ง แ ต่ วันที่ 13/05/65 แล้ว

เป็น ไ อ โ ฟ น 13 เครื่องใหม่ ที่เพิ่งซื้อช่วงเดือน กุ ม ภ า พั น ธ์ 65 ก่อนที่จะ เ สี ย ชี วิ ต ไม่นาน มี ภ า พ ใน เ ค รื่ อ ง 1.2 ล้ า นรูป แล้ววัน ต ก เ รื อ ได้ ถ่ า ย ภ า พ ที่ทั้งลบและไม่ได้ลบ 500 รูป ในวันเดียว

ถ้าไม่มี บุ ค ค ล ใน ส า ย เ ลื อ ด มา แ จ้ ง ความร้องทุกข์ ตำรวจก็จะทำ อ ะ ไ ร ได้ ย า ก เหมือนกัน นั้นแสดงว่า มีแค่แม่แตงโม เพียงคนเดียว ส่วนพี่ชายนั้นต่าง ส า ย เ ลื อ ด เพราะคนละพ่อกัน

ทั้งนี้ด้าน เ พ จ ดังได้เผยถึง ข้ อ มู ล อิ น ส ต ร า แ ก ร ม แตงโม พบว่าอยู่ที่ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า จากที่ถามผู้รู้ บั ญ ชีจะขึ้นอยู่ตามคนที่ใช้งาน ไม่ใช่ว่า ถู ก เ ปิ ด ที่ไหน คือ ถ้าใช้อยู่ที่ ไ ท ย ก็จะขึ้นที่ไทย

แตงโม

จากร า ย ก า ร

เฟซบุ๊คแตงโม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *