กาโตะ ไลฟ์สดขายของเกลี้ยง คนแห่ดูนับหมื่น

สำหรับ อ ดี ต ห ล ว ง พี่กาโตะ ที่ก่อนหน้านี้ได้มี ก ร ะ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จา ร ณ์ อย่างหนักใน โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล

กรณี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กับ สีก  า ตองจนทำให้ต้อง สึ ก ออกจากการเป็น พ ร ะ แต่ก็ยังมีบางคนที่ยัง ศ รั ท ธ า และ ติ ด ต า ม อยู่

 

ล่าสุด ทางด้านกาโตะ ได้ เ ริ่ ม ต้ น ชี วิ ต ใหม่ โดยการเป็น พ่ อ ค้ า ไ ล ฟ์ ส ด ข า ย ขนม ทางเพจพี่ ห ล ว ง กาโตะ ขวด สี ฟ้ า ฝ า สี เ ห ลื อ ง

พอเริ่ม ไ ล ฟ์ ส ด ไม่นาน ก็มีคนเข้า ช ม กว่า 1 ห มื่ น คน จากนั้นได้เผยว่า ตนเดิน ชี วิ ต ที่ ผิ ด พ ล า ด มา ดังนั้นขอ โ อ  ก า ส ใช้ พื้ น ที่

ในการ ทำ ม า ห า กิ น ซึ่งด้านกาโตะ ได้นำ ข น  ม ท อ ง ม้ ว น 189 ถุงมา ข า ย แต่แค่ 8 นาที ก็ ข  า ย หมด เ ก ลี้ ย ง และได้นำ ข น ม อีกอย่าง

มา ข า ย ก็ใช้ เ ว ล า ไม่นาน ก็หมดเช่นกัน ต่อมาก่อนที่จะ ปิ ด ไ ล ฟ์ กาโตะ ได้ พู ด ถึ ง เรื่องราว ผิ ด  พ ล า ด ของตน ว่า

ช่วงที่ สึ ก ออกอยู่ข้างนอกแล้ว ได้มีคนเดินเข้ามา ตอนแรกคิดว่าจะ ถู ก ด่ า แต่ ก ลั บ ไม่ใช่ เขาเดินมาให้ กำ ลั ง ใ จ ทำให้ตน รู้ สึ ก ซ า บ ซึ้ ง มาก

และยังบอกว่า ไม่ว่าใครจะมา ด่ า หรือ ต่ อว่ า ตน ก็ถือว่าเป็น ค รู เนื่องจากตนทำ ผิ ด ไปแล้ว ก็ถือว่าเป็น ย า ต้ ม ที่สอนตน

แล้วด้านกาโตะ ได้นำ บ ท เ พ ล ง ที่เคยใช้ ป ร ะ ก ว ด ในรายการหนึ่ง มาร้องซึ่งเป็นเพลง เ  กี่ ย ว กับพ่อที่เป็น  ตำ ร ว จ

พอร้องจบ กาโตะถึงกับ ป ล่ อ ย โ ฮ ออกมากลาง ไ ล ฟ์ ทันที และได้เผยว่า ตนไม่ได้ทำ เพื่อเรียก เ ร ต ติ้ ง หรือความ ส ง ส  า ร

แต่เป็น เ พ ล ง ที่แม่ชอบ ฟั ง และเกี่ยวกับ ชี วิ ต ทั้งของตนและพ่อด้วย ต อ น นี้ตนไม่มีแม่แล้ว มีแต่แม่ บุ ญ ธ ร ร ม ที่เป็น แ ฟ น พ่อ

จึงมีความ รู้ สึ ก ว่า เ ห ลื อ พ่อที่ยังต้อง ดู แ ล แม้ในวันที่ตนเจอ ปั  ญ ห า ก็มีพ่อที่อยู่ เ คี ย ง ข้ า ง ต้อง ข อ บ คุ ณ พ่อ

กาโตะ

ร้ อ ง ไ ห้

ปาดน้ำตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *