เสี่ยชัช ถูกหลอกหมดบัญชี แก๊งคอลเซนเตอร์

เมื่อวันที่ 19/05/65 ทางด้าน นายธนสิทธิ์ หรือ เ สี่ ยชัช ส า ย เ ป ย์ คนดัง ได้เดินทางเข้า แ จ้ ง ค ว า ม กับ ส า ร วั ต ร สอบสวน สภ.เมือง กำ แ พ งเ พ ช ร

เนื่องจากได้ถูก แ ก๊ ง  ค อ ล  เ ซ็ น เ ต อ ร์ ห ล อ ก ให้โอน เ งิ น โดย ติ ด ต่ อ มาทาง โ ท ร ศั พ ท์ และอ้างว่าเป็น เ จ้ า ห น้ า ที่ ไปรษณีย์ อยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ซึ่งด้าน เ สี่ ย ชัช เผยว่า ทางนั้น แ จ้ ง กับตนว่ามี พั ส ดุ ตกค้างเป็น เ กี่ ย ว กับเสื้อผ้า และของ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย จึงทำการ โ อ น ส า ย ไปยัง บุ ค ค ล ที่อ้างว่าเป็น  ตำ ร ว จ

จาก เ สี ย ง ปลายสายมีการ พู ด คุ ย กันทำนองเป็น เ จ้ า ห น้ า ที่  ย ศ ต่างๆ จากนั้นมีการออก ก ล อุ บ า ย ต่างๆ และได้ แ จ้ ง กับ ตนว่า มี ข บ ว  น การ ฟ อ  ก เ งิ น เป็นจำนวน 80 ล้ า น บาท

ซึ่งใช้ บั ญ ชี ธ น า ค า ร ของตนรับโอน เ งิ น ผิ ด  ก ฎ ห ม า ย 10 เปอร์เซนต์ ทางด้าน สำ  นั ก งาน ปปง. จึงต้องการ ต ร ว จ ส อ บ ธุ ร ก ร ร ม การ เ งิ น จึงขอเลข บั ญ ชี ธนาคาร พร้อมกับ เลขบัตรปชช 4 ตัวท้าย

และให้ แ อ ด ไ ล น์ เพื่อที่จะให้ส่ง ข้ อ มู ล เ อ ก ส า ร ต่างๆ ระหว่างการ พู ด คุ ย กันนั้น กลุ่มที่อ้างเป็น ตำ ร ว จได้ ข่ ม ขู่ ตลอดว่า ถ้าไม่ให้ความ ร่ ว ม มื อ จะ ดำ เ นิ น ค ดี ให้ถึงที่สุด

และได้ส่งภาพที่เป็นการ จั บ กุ ม ผู้ ต้ อ ง ห า รายหนึ่ง แล้ว อ้าง ว่า บุ ค ค ล ดังกล่าวเป็น หั ว ห น้ า แก๊ง และก็มีการส่งบัตร ข้ า ร า ช ก า ร ตำ ร ว จ ชื่อ ร.ต.ต.ไ ก ร ส ร ณ์ พ า ก ย์อ า รี ย์

ตำแหน่ง ผบ. ห มู่ (สส.) สภ.ศ รี ร า ช า จ.ชลบุรี โดยแจ้งว่า ผู้ ต้ อ ง หา ที่ถูก จั บ กุ ม นั้น ซั ด ท อ ด มายังตน จากนั้นกลุ่ม ค อ ล เซ็น เ ต อ ร์ ได้ ห ล อ ก ล่ อ ให้ตน โ อ น เ งิ นใน บั ญ ชี ทั้งหมด

และแสดง ห ลั ก ฐ า น การ โ อ น เ งิ น เพื่อจะ ต ร ว จ ส อ บ  ใช้ เ ว ล า 40 นาที และจะ โ อ น เ งิ น คืน ตอนนั้นตน รู้ สึ ก ต ก ใ จ และ ก ลั ว มาก จึงได้ทำการ โ อ น เ งิ น ไป 4 พันกว่าบาท

หลังจาก โ อ น เ งิ น เสร็จ รอจนครบ กำ ห น ด เ ว ล า  จึง ติ ด ต่ อ ก ลั บ ไป กลายเป็น ติ ด ต่ อ ไม่ได้ และ ข้ อ ค ว า ม ในไลน์ก็ถูกลบออกเช่นกัน ดังนั้นจึงรู้ว่า ถู ก ห ล อ ก ให้ โ อ น เ งิ น

แต่โชคดีที่ตนได้ แ ค ป ข้อความไว้ เลยนำ ห ลั ก ฐ า น ต่างๆเข้า แ จ้ ง ค ว า ม ทางด้านเสี่ยชัชเผยว่า ย อ ม รั บว่ าโง่มาก แต่ ขั้ น ต อ น ทุกอย่างเหมือนจริง และไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องราว แ บ บ นี้ กับตน

เพราะตนไม่ค่อยได้ดู ข่ า ว ว่าเกิด เ ห ตุ ก า ร ณ์ นี้กับ สั ง ค ม บ้านเรา พร้อมกับตนเป็น ซื่ อ ใครพูด อ ะ ไ ร ก็คิดตามไปอย่างนั้น โดยตนได้ โ อ น เ งิ น ทั้งหมดใน บั ญ ชี ไป 4500

ซึ่งตนได้ยืนยันว่า ตนมี เ งิ น ในบัญชีนี้แค่ 4566 พอ โ อ น เ งิ น เสร็จก็รีบถ่าย ส ลิ ป  ส่งไป คิดว่าเรื่องจะได้ จ บ สั ก ที แต่มารู้ตอนหลังว่าถูก ห ล อ ก

เ สี่ ย ชัช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *