ตอง พระกาโตะ ความสัมพันธ์ลับ

จาก ค ลิ ป เ สี ย ง ของ สี ก า สาวตอง กับ อ ดี ต พ ร ะ เ ท ศ น์ ดัง ที่กำลังเป็น ป ร ะ เ ด็ น วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์อย่างมากใน โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล

ต่อมาด้าน พ ร ะ กาโตะ ได้ออกมาเผยว่าไม่ใช่ตน และฝ่ายหญิงได้ออกมาว่าตนกุเรื่อง เพราะเป็น ไ บ โ พ ล า ร์ แต่ด้าน พ ร ะ ย้อย ได้เผย ค ลิ ป เ สี ย ง ต่อ จน พ ร ะกาโตะ สึ ก

ล่าสุดด้าน ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส ได้เชิญ สีกาตอง พ ร ะ ย้อย ห ม อ ปลา มา พู ด ถึ ง เรื่องที่เกิดขึ้น โดยด้านตอง เผยว่า

ตนรู้จักกับ พ ร ะ กาโตะ ตอนที่ไป ถ ว า ย เพล และได้มี แ อ ด ไ ล น์ เพื่อ ติ ด ต่ อ เรื่อง ถ ว า ย เ พ ล หลังจากนั้นทาง พ ร ะ กาโตะ ได้มีการ ทั ก มา

พู ด  คุ ย กับตน และถามตลอดทำ อ ะ ไ ร อยู่ จึงทำให้ตน รู้ สึ ก ดี ที่มีคนคอย เ ป็ น ห่ ว ง เพราะตอนนั้นตน ป่  ว ย ก็ได้บอกกับท่านว่าต้อง รั ก ษ า จิตใจ

จากนั้นด้าน พ  ร ะ กาโตะได้ชวนไปดู เ ขื่ อ น ตอนประมาณ 4ทุ่ม และท่าน บ่ น ป ว ด ห ลั ง จึงถามว่าตน ส า ม  า ร ถ นวดได้ไหม จะผิดไหม

แต่ท่านก็ว่า ถ้า เ จ ต น า ดี ก็สามารถนวด ไม่ผิดเพราะท่าน ป่ ว ย แต่แล้วมันก็เกิดการเลยเถิด มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กันถึง 2 ครั้ง

พอมันมี ข่ า ว ออกไป ตนก็ ถู ก โ จ มตี มัน เ ห นื่ อย แล้ว อยากจะ ห ยุ ด และด้านสีกาตองได้เผยว่า ตนนั้นรับ เ งิ น 3 แสนจริง เพื่อให้เรื่องจบ

หลังจากนี้ก็ต้องขอ รั บ ผิ ด และ ย อ ม รั บ ที่จะถูก ต่ อ ว่า ต้อง ข อ โท ษ กับวงการ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า เพราะมันเกิดจากที่ตน ข า ด ส ติ

ตอง

รายการ

กรรชัย กาโตะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *