ตันหยง เผยถึง ขุน ร่ายยาว

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ กำลังเป็น ที่ น่ า ส น ใ จของ นั ก แ ส ด ง ดังอย่าง ขุน ชานนท์ ได้ ขั บ ร ถ ช น สาว

จนได้รับ บ า ด เ จ็ บ และทางด้าน ขุนเผยจะ รับ ผิ ด ช อ บ ค่า รั ก ษ า ให้กับคน เ จ็ บ แต่ ก ลั บ เ งี ย บ ไป

ทำให้ฝั่งคู่ ก ร ณี ต้องออกมา เ รี ย ก ร้ อ ง ความเป็น ธ ร ร ม ผ่านทาง ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส ซึ่งด้าน พิ ธี ก ร ชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย

ได้ ติ ด ต่ อ ไปหา ขุน เพื่อจะช่วย เ ค ลี ย ร์ ทางด้าน ขุน ได้มีการ ต่ อ ร  อ ง  จาก 3 ห มื่ น เ ห ลื อ แค่ 2 ห มื่ น

ดังนั้น กรรชัย จึง เ ห็ น ใ จ ผู้ เ สี ย ห า ย เลยช่ ว ย เ ห ลื อ ด้วยการมอบ เ งิ น ส ด ให้ 1 ห มื่ นทันที แต่ด้านขุน นั้น ยังไม่ได้มีการโ อ น เ งิ น

พร้อมบอก ว่า ยังไม่ ส ะ ด ว ก ต่อมาเหล่าบรรดาช า ว เน็ ต ได้  บุ ก ไปที่ไอจีของหนุ่มขุน แต่ไม่มีการ ต อ บ โ ต้ ใดๆจาก เ จ้ า ตัว

เลยทำให้ ช า ว เ น็ ต บางส่วนไป ถ ล่ ม ที่คน ใ ก ล้ ชิ ด แทน ทั้งนี้ได้รวมไปถึง อ ดี ต แ ฟ น ส า ว อย่าง ตันหยง ด้วยเช่นกัน

ล่าสุด หลังจาก เ กิ ด ด ร า ม่ า ดังกล่าว ด้านสาวตันหยง ได้ออกมาเผยผ่านทาง ส ต อ รี่ ไอจีของตนเอง ที่ระบุว่า เ ลิ ก กันนานแล้ว  ตนไม่เกี่ยว 

และเผยต่อเป็น ข้ อ ค ว า ม ยาว เ ชิ ง อ ธิ บ า ย ว่า เรื่องที่ เ กิ ด ขึ้  น ไม่ควรที่จะมา ถ า มตน  แม้แต่ชื่อ ไม่ อ ยาก จ ะ ไ ด้ ยิ น

จึงคิดว่า ป ร ะ เ ด็ น ที่เกิดขึ้นน่าจะ ก ร ะ ท บ กับสาวตันหยง เลยต้องออกมา โ พ ส ต์ แ บ บ นี้

ไอจี ตันหยง

หนุ่ม ขุน

ตันหยง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *