กรมอุตุฯ เตือนทั่วไทยเจอพายุฤดูร้อน

น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อ ธิ บ ดี ก ร ม อุ ตุ นิ ย ม วิทยา เ ตื อ น ทั่วประเทศ ร ะ วั ง พ า ยุ ฤดูร้อน ถ ล่ ม 16-18 เม.ย.

ฝนฟ้า ค ะ น อ ง มีลม ก ร ะ โ ช ก แ ร ง มี ลู ก เ ห็ บ ต ก บางแห่ง กทม.ก็ไม่ ร อ ด บริเวณความ ก ด อากาศสูงหรือ ม ว ล

อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศไทย จะ ป ก ค ลุ ม ประเทศไทยตอน บ น และทะเล จี น ใ ต้

ประกอบกับ ล ม ใ ต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัด ป ก ค ลุ ม ประเทศไทยตอน บ น ทำให้มีอากาศ ร้ อ น ถึง ร้ อ น จั ด

จะมี พ า ยุ ฤดูร้อน เ กิ ด ขึ้น มีลักษณะของ พ า ยุ ฝนฟ้า ค ะ น อ ง ลม ก ร ะ โ ช ก แ ร ง และมี ลู ก เ ห็ บ ต ก บางแห่งรวมถึงฟ้า ผ่ า

จะได้รับผล ก ร ะ ท บ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

รวมถึง ก รุ ง เ ท พ มหานครและปริ ม ณ ฑ ล และภาคใต้ตอน บ น จะได้รับผล ก ร ะ ท บ ใน ร ะ ย ะ ถัดไป

เ ตื อ น ให้ประชาชน ร ะ วั ง อั น ต ร า ย จาก พ า ยุ ฤดูร้อน ลม ก ร ะ โ ช ก แ ร ง และมี ลู ก เ ห็ บ บางพื้นที่

สำหรับเกษตรกรควรเตรียม ป้ อ ง กั น และ ร ะ วั ง ความ เ สี ย ห า ย ที่จะ เ กิ ด ผลทางการ เ ก ษ ต ร ไว้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *