พิธีกรสาว เหยื่อแก๊งคอลเซนเตอร์ ถูกหลอกเงินหมดบัญชี

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ พิ ธี ก ร สาวถูก แ  ก๊ ง ค อ ล เ ซ็ น เ ต อ ร์ ห ล อ ก โ อ น เ งิ น สู ญ นับล้านบาท ได้เดินทางเข้า แ จ้ง ค ว า ม เพื่อ ดำ เ นิ น ค ดีแล้ว

โดยทราบชื่อผู้ เ สี ย ห า ย  นางสาวภัทธีมา อายุ 37 ปี ทำ อ า ชี พ เป็นพิธีกร และขายของออนไลน์ ด้านคุณภัทธีมาเผยว่า เกิด เ ห ตุ ขึ้นวันที่ 11/4/65 เวลา 11.30 ได้มีเบอร์ที่อ้างเป็น ก ง ศุ ล ก า ก ร โทรเข้ามา ว่า

 

ตนมี พั ส ดุ ผิ ด ก  ฎ ห ม า ย สิ่ง เ ส พ ติด บัตรATM สมุด บั ญ ชี 15 เล่ม ส่งไปที่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ โดยได้รับ แ จ้ ง จากสภ.เมืองระนอง ถือว่าเป็น ค ดี ใหญ่ ฟอก  เ งิ น ระดับประเทศ

แต่ถ้าไม่ได้ทำผิดต้องเดินทางไปที่สภ.เมืองระนอง แต่ถ้าไม่ ส า ม า ร ถ เดินทางไปได้ จะ โ อ น สายไปที่สภ.เมืองระนอง และต่อมาได้มีการโอนสายให้ตนคุยกับคนที่อ้างเป็น ตำ ร ว จ

และตน ยื น ยั น  ว่าไม่ได้ทำผิด ก็ต้องมีการ ส อ บ ส ว น เพิ่มเติมแบบผ่าน วี ดี โ อ ค อ ล แล้วก็ได้มีการแอดไลน์เข้ามาเป็นรูป โ ป ร ไ ฟ ล์ ของสภ.เมืองระนอง ก็มีการโทรแบบเปิดกล้อง

แต่ตนนั้นเห็นหน้าคนที่อ้างเป็น ตำ ร ว จ แค่ แ ว๊ บ เดียว แล้วทางนั้นก็ปิดกล้องไป ตนเกิดความ ส ง สั ย จึงถามว่าทำไมปิดกล้อง ทางด้านผู้ที่อ้างเป็น ตำ ร ว จ ก็บอกกับว่า ตนไม่มี สิ ท ธิ พูด แ บ บ นี้

เพราะเป็นผู้ต้อง ส  งสั ย และยังขู่จะแจ้ง ข้ อ ห า ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท  ตนเลยต้องเงียบ แล้วก็ให้กรอก ข้ อ มู ล ส่วนตัวและให้ ส า ร วั ต ทำการ ต ร ว จ  ส อ บ แต่ตนก็ได้ถาม ก ลั บ ว่าจะรู้ได้ว่าคือ ตำ ร ว จ จริง

จากนั้นทางนั้นก็ได้ส่งรูป บั ต ร ร า ช ก า ร และรูปคนที่ แ อ บ  อ้ า ง มา ตนจึงทำไปเชคก็พบว่าเป็น ตำ ร ว จ อยู่ที่สภ.เมืองระนองจริง ตนทั้ง กัง ว ล และ ก ลั ว ก็เลยให้ข้อมูลทุกอย่างรวมไปถึง บั ญ ชี ธนาคาร

ที่อ้างว่าต้อง อ า ยั ด เ งิ น ไว้ก่อน ถ้า ต  ร ว จ ส อ บ แล้วเป็นผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ จะทำการคืน เ งิ นให้ พอ มิ จ ฉ า ชี พ ส่งเลขบัญชีมาก็เห็นว่าเป็นชื่อบุคคล จึงถามว่าทำไม่ใช่ของ สำ นัก ง า น

ก็ได้อ้างเป็น ค ดี ลั บ ที่ไม่ ส า ม า ร ถ เปิดเผยได้ ตนอยากจะแสดงความ บ ริ สุ ท ธิ์ ใจ จึง ตั ด สิ น ใ จ โอน เ งิ นทั้งหมดร่วม 1ล้าน พอโอนเสร็จ ไลน์ดังกล่าวได้ ล บ ข้ อ มู ล ออกหมด

ตอนนั้นจึงรู้ว่าถูก ห ล อ ก และรีบเข้า แ จ้ ง ค ว า ม สน.ทองหล่อทันที และด้านของพิธีกรสาวได้เผยว่า กว่าตนจะ เ ก็ บ เ งิ น แต่ละบาทได้ ต้องทำงานสุจริต ทั้งทำพิธีกร ขายของออนไลน์

และยังเป็นเสาหลักของบ้านอีก ต อ น นี้ ตนไม่ เ ห ลื อ เลยสักบาทเดียว ทั้งเครียดนอนไม่ ห ลั บ เ สี ย ใ จ ก็มีทำใจบ้างถ้าไม่ได้ เ งิ น คืน จะเป็นบทเรียนสำคัญ แต่ถ้าได้คืนก็จะดีใจมาก

พิธีกรสาว

บุคคที่ถูกแอบ อ้าง

โทรเข้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *