หมอปลาย พรายกระซิบ เปิดคำทำนายตามวันเกิด ช่วงหลังสงกรานต์

“หมอปลาย พ ร า ย กระ ซิ บ” ห ม อ ดูชื่อ ดั ง ที่มีความสามารถ สั ม ผั ส ถึง ท่ า น ย ม บ า ล ได้

ล่าสุด ได้มา ร่ ว ม ร า ย การ “ด ร า ม่ า วันนี้” โดยมี “ต๊ะ นารากร ติ ย า ย น” เป็นผู้ ดำ เ นิ น ร า ย การ

ต้อนรับเทศกาล ส ง ก ร า น ต์ เปิดคำทำนาย ด ว ง ตามวัน เ กิ ด ทั้ง 7 วัน ว่าวันไหนจะ ปั ง หรือจะ พั ง

รวมถึงสิ่งที่ พ ญ า ย ม ร า ช ฝาก เ ตื อ น ในช่วงหลัง ส ง ก ร า น ต์ จ น ถึง สิ้ น ปีนี้

วันจันทร์ : เรื่องการงาน ให้ ร ะ วั ง เพื่อน ร่ ว ม งาน อาจมี ปั ญ ห า กัน ห้ า ม พูดถึงมือที่สาม ให้อยู่ เ งี ย บ ๆ

วันอังคาร : สุขภาพ ร ะ วั ง เรื่อง ป ว ด ตา การใช้สายตามาก , ความ รั ก ให้เรื่องให้ วุ่ น ว า ย ตลอดเวลา

วันพุธ(กลางวัน) : การงาน เ จ้ า น า ย ดีอาจจะได้รับ โ ป ร เ จ็ ก ต์ อะไรดีๆ , วันพุธ(กลางคืน) แ น ะ ให้ ไ ห ว้ พ ร ะ ร า หู

วันพฤหัสบดี : การงาน เรื่องงาน ค่ อ น ข้างดี ให้ ร ะ วั ง คนมา ขั ด ข ว า ง ตำแหน่งและการ เ งิ น แ น ะ นำให้ ไ ห ว้ เ จ้ า ที่ ที่ทำงาน

วันศุกร์ : การงาน มีเรื่องของงานและครอบครัวให้ ห นั ก ใจ , การ เ งิ น อาจ เ สี ย เ งิ น เกี่ยวกับ ญ า ติ ผู้ใหญ่

วันเสาร์ : การงาน ร ะ วั ง เรื่อง ถู ก ตั ด แ ข้ ง ตั ด ข า หรือเรียกว่า โ ด น แ ย่ ง ซี น , การ เ งิ น ให้ทำงานหา เ งิ น ไปก่อน

วันอาทิตย์ : การงาน เรื่องของการ ง า น ดีมากๆ ทำ อ ะ ไ รก็ สำ เ ร็ จ เป็นช่วงของ ว า จ า สิ ท ธิ์ แต่ อ ย่ า ไป แ ช่ ง ใคร มี สิ ท ธิ์ จะถูก ร า ง วั ล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *