กรมอุตุฯ เตือน40 จังหวัด ระวังพายุฤดูร้อน

27/3/65 กรม อุ ตุ วิ ท ย า เผยว่า  ความ ก ด อ า ก า ศ สูงหรือ ม ล อากาศเย็นจาก ป ร ะ เ ท ศ จี น เข้า ป ก ค ลุ ม ทางใต้ของจีน

และเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะลงมา ป ก ค ลุ ม ทาง ต ะ วั น ออกเฉียงเหนือและ ท ะ เ ล ใต้ของจีน

ด้วยขณะเดียวกันป ร ะ เ ท ศ ไท ย ตอนบนมี อ า ก า ศ ร้อน ทำให้เกิด พ า ยุ ฤดูร้อน ที่จะเริ่ม บ ริ เ ว ณ ภาค ต ะ วั น ออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ

และในวันพรุ่งนี้ 28/3/65 ทางภาค เ ห นื อ กลาง ต ะ วั น ออก จะมี พ า ยุ ฝน ฟ้า ค ะ น อ ง ลมแรง และมีลูก เ ห็ บ ตกบาง แ ห่ ง

รวมไปถึงบางพื้นที่มี ฟ้ า ผ่ า จึงอยาก เ ตื อ น ให้ ป ร ะ ช า ช น ใน พื้ น ที่ ดังกล่าวให้ร ะ วั ง ซึ่งให้ ห ลี ก เ ลี่ ย ง การอยู่ในที่กลาง แ จ้ ง

ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้าย โ  ฆ ษ ณ า และสิ่ง ป ลู ก สร้างที่ไม่แข็งแรง ด้าน เ ก ษ ต ร ก ร ก็เตรียมรับมือป้องกันและ ร ะ  วั ง ความที่ เ สี ย ห า ย ของผลผลิตด้วย

ประเทศไทยตอนบนมีความ ก ด อ า ก า ศ ต่ำ ที่เกิดจากความ ร้ อ น ทำให้บริเวณนั้นมี อ า ก า ศ ร้อนและ ฟ้า ห ลั ว ช่วงกลางวัน

ในขณะที่ ล ม ใ ต้ และลม ต ะ วั น ออก เ ฉี ย ง ใต้ พัดมา ป ก ค ลุ ม บริเวณ เ ห นื อ ตอนล่าง กลาง และตะวันออก

ทำให้เกิด ฝ น ฟ้ า ตกในบาง แ ห่ ง จึงอยาก ป ร ะ ช า ช น ดูแล สุ ข ภ า พ เนื่องจาก ส ภ า พ อ า ก า ศ ที่ ร้ อ น ขึ้น มี ฝุ่ น ล ะ อ อ ง หมอก ค วั น สะสมเพิ่มขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *