เผยช่วงนาที เครื่องบินจีนตก

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ เมื่อวันที่ 21/3/65 ได้มี เ ว็ บ ไ ซ ต์ ของ ต่ าง ป ร ะ เ ท ศ รายงาน ข่ า ว ที่สร้างความ ส ะ เ ทื อ น ใ จ ให้กับคนทั่ว โ ล ก

นั่นคือ เ ห ตุ เครื่องบินไชน่า อิสเทิร์น โ บ อิ้ ง 737 มีจำนวนผู้ โ ด ย ส า ร 133 ราย และลูก เ รื อ 9 ราย

ตกบริเวณ เ มื อ ง อู่โจว ม ณ ฑ ล กว่าง ชี จ้ ว ง ป ร ะ เ ท ศ จีน โดยเดินทางจาก ส น า ม บิ น น ค ร คุนหมิง เวลา13.15 ตาม เ ว ล า ท้องถิ่น

มุ่งหน้า สู่ เ มื อ ง กวางโจว แต่เกิดเ ห ตุขึ้นก่อนที่จะถึง ป ล า ย ท า ง ซึ่งตก ก ล า ง ภู เ ข า ทำให้เกิด เ พ ลิง ลุก ไ ห ม้ เป็นวงกว้าง

ล่าสุด ทาง โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ได้มีการ แ ช ร์ ค ลิ ป จาก ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิด ที่คาดว่าเป็นช่วงของ น า ที ที่ เครื่องบิน 737 ต ก ดิ่ ง ลงสู่พื้นดินเป็นแนวตั้ง

ตาม กำ ห น ด การลงจอดใน เ มื อ ง กวางโจว 15.05 แต่ เ ส้ น ท า ง การบิน สิ้ น สุ ด ที่ ระดับความ สู ง 3,225 ฟุต ด้วยความเร็ว 736 น็อต เวลา 14.22 น.

อย่างไรก็ตาม ได้ ต ร ว จ ส อ บ พบว่า เครื่องบิน อยู่ ร ะ ดั บ ความ สู ง 29,000 ฟุต เวลา 14.20 น. จากนั้น ป ร ะ ม า ณ 2 นาที เวลา 14.22

เครื่องบินได้ ดิ่ง ล ง เป็นแนว ตั้ ง ด้วย อั ต ร า ความเร็วที่ 31,000 ฟุตต่อ น า ที หรือประมาณ 350 ไมล์ต่อชม.

ทั้งนี้ได้มีการเผยว่า เครื่องบิน 737 ขาดการ ติ ด ต่ อ ช่วงอยู่ เ ห นื อ น่านฟ้าเมืองหวู่โจว ที่มีผู้โดยสาร 123 คน และลูกเรือ 9 นาย เ สี ย ชี วิ ต ทั้งลำ

เส้นทางบิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *