ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี บอกอายุของ สรพงศ์ ไม่ใช่ 71 ปี

“สรพงศ์ ชาตรี” นั ก แ ส ด ง รุ่ น ใ ห ญ่ ใน ตำ น า น ที่มี ผ ล ง า น ล ะ ค ร หลาย เ รื่ อ ง

อยู่ใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง มาหลาย 10 ปี มี ชื่ อ เ สี ย ง มากในช่วง ป ล า ย ยุ ค 70 ถึง ก ล า ง ยุ ค 80

และมี ข่ า ว อ อ ก มาว่า ล้ ม ป่ ว ย ด้วย โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ล่ า สุ ด ได้ เ สี ย ชี วิ ต ล ง อย่าง ส ง บ แล้ว

ณ โ ร ง พ ย า บ า ล บำรุง ร า ษ ฎ ร์ จากการ ร า ย งาน ข่ า ว เ บื้ อ ง ต้ น ร ะ บุ สิ ริ อ า ยุ รวม 71 ปี

“ม.ร.ว.เ ฉ ลิ ม ชาตรี ยุ ค ล” หรือ “คุ ณ ช า ย อ ดั ม” ผู้ที่ทำงาน ร่ ว ม กับ “สรพงศ์” มาอย่าง ย า ว น า น

ได้ เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ว่า “สรพงศ์ ชาตรี” นั้น อ า ยุ 73 ปี ไ ม่ ใ ช่ 71 ปี ต า ม ที่ เ ป็ น ข่ า ว

“คุ ณ ช า ย อ ดั ม” โ พ ส ต์ ลง เ ฟ ช บุ๊ ก ส่ ว น ตั ว ว่า ลุงเอก 73 นะ ค รั บ

และ โ พ ส ต์ อ า ลั ย ต่ อ การ จ า ก ไปว่า “ข อ บ คุ ณ สำหรับทุก อ ย่ า ง ค รั บ ลุงเอกคือ ค ร อ บ ค รั ว ของ พ ว ก เ ร า เ ส ม อ นะ ค รั บ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *