ด่วน สรพงษ์ ชาตรี เสียชีวิตแล้ว

สำหรับ สรพงษ์ ชาตรี ที่ได้รับ ฉ า ย า เป็น พ ร ะ เ อ ก ตลอด ก า ลของว ง ก า ร  บั น เ ทิ ง

ที่เริ่มเข้า ว ง ก า ร ด้วยการเป็นเด็ก ย  ก ข  อง แล้วได้  รับ โ อ ก า ส มาเป็น ตั ว ป ร ะ ก อ บ

และ สามารถ พั ฒ น า ตัวเอง จนได้เป็นถึง ร ะ ดั บ พ ร ะ เ อ ก ที่มี ผ ล ง า น มากมาย

มี ชื่ อ เ สี ย ง โด่งดัง แถมยังได้ ย ก ย่ อ ง ให้เป็น ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติอีกด้วย

พอมาช่วงหลังๆ ทางด้านสรพงศ์ ชาตรี ได้เริ่มห า ย หน้า ห า ย ตา ออกไปจาก ว ง ก า ร

เพื่อไป รั ก ษ า ตัวที่ ป่ ว ย เป็น  ..ม.. .ะ. . เ..  …ร็.. ..ง ป อ ด ก็ รั ก ษ า ตัวมาเรื่อยๆ จนกระทั่งช่วง เ ดื อ น กุมภาพันธ์ ของปี2565

ได้ถูก ห า ม ส่งเข้า ไ อ ซี ยู  ด้วย อ า ก า ร ที่ สำ ลั ก อาหาร ระหว่างการ รั ก ษ า เ ว ล า พูดก็ยังมี อ า ก า ร ไอและ สำ ลั ก

หมอเลยต้องให้ ย า น อ น ห ลั บ อยู่ตลอด ต่อมาได้มี ข่ า ว ออกมาจาก ว ง ใ น ว่า

สรพงษ์ ชาตรี เริ่ม อ า ก า ร ท รุ ด ล ง อย่างหนัก ชี พ จ ร อ่ อ น ลง เ รื่ อ ยๆ

ล่าสุดได้มีการเผยว่า สรพงศ์ ชาตรี  เ สี ย ชี วิ ต อย่าง ส ง บ ของวันนี้ 10/3/65 เวลา 15.51 ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล

เรียกเป็นเรื่องราว สุ ด ช็ อ ก ที่สร้างความ เ สี ย ใ จ ให้กับครอบครัวและ ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง รวมถึง แ ฟ น ค ลั บ อย่างมาก

สรพงษ์ ชาตรี

ศิ ล  ปิ น ดัง

ล ะ ค ร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *