แม่พนิดา ยันจ้างทนายกฤษณะ

เรียกว่าเป็นอีก ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ หลายคนต่าง หั น มาให้ความ ส น ใ จ สำหรับเรื่องราวของ ท น า ย กฤษณะ

ที่คุณแม่ได้ จ้ า ง ให้เข้ามา ดู แ ล เรื่องของ ค  ดีนี้  และมี สิ ท ธิ แค่เพียงคนเดียว เท่านั้น

และไม่  ให้ ท น า ย  ตั้ม  เข้ามายุ่ง เ กี่ ย วกับเรื่องนี้ อย่าง เ ด็ ด ข า ด พอหลังจากมีการ เผยเรื่อง ท น า ย ส่วนตัวแม่ออกไป

ก็มี ส า ว ร า ย หนึ่ง ออกมา พู ด ถึ ง ท น า ย กฤษณะ ย้อนไปช่วง ป ร ะ ม า ณ 4 ปีก่อน ที่ว่า ตนได้ไปเ รี ย น กับ ท น า ย กฤษณะ

ที่มีครู แ น ะ นำ มา และได้ถูก นาย ก ฤ ษ ณ ะ ยื ม เ งิ น ไม่ ย อ ม คืน  พอจบคอร์สเรียน กฤษณะก็ออกจาก ก ลุ่ ม

ห า ย ตัวไปเลย ติ ด ต่ อ ก็ไม่ได้ แล้วมารู้ ที ห ลั ง ว่าไม่ได้เป็น ท น า ย  จนมาพบว่าเป็น ท น า ย ให้กับคุณแม่ พ นิ ด า

ล่าสุด ด้าน พนิดา คุณแม่ของแตงโม ได้เดินทาง เพื่อไปให้ ป า ก คำ เพิ่มกับ เ จ้ า ห น้ า ที่ จีงได้พบกับ นั ก ข่ า ว

และมีการถามเรื่อง ท น า ย กฤษณะ โดยคุณแม่เผยว่า ตน ยื น ยั น ที่จะใช้ ท น า ย คนเดิม และไม่ เ ป ลี่ ย น แ น่ น อ น

เนื่องจากเห็นว่าเป็นคน สุ ภ า พ และทำงานอย่าง ร ว ด  เร็ ว ที่ สำ คั ญ นั้นทุกคนต่างมี อ ดี ต กั น หมด ตนไม่ ติ ด ใ จ เรื่องใน อ ดี ต

แตงโม

แม่แตงโม

ท น า ย กฤษณะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *