สุดชัด เผยภาพ แตงโม ตกน้ำ

เมื่อ ช า ว เ  น็ ต มีการ แ ช ร์ ค ลิ ป กล้อง ว ง จ ร ปิ ด แถวประตู ร ะ บ า ย น้ำ วั ด ลุ่มริมน้ำเจ้า พ ร ะ  ยา

พอที่ระบุเวลา 22.30 ในวันที่ เ กิ ด เ ห ตุ จะเห็นว่าเรือของสาวแตงโม กำ ลั ง วิ่งมาจาก ส ะ พ า น พ ร ะ ร า ม 7 ไปถึงท่า เ รื อ พิ บู ล 1

แต่พบว่ามี จั ง ห ว ะ ที่เรือ วิ่งด้วยความ เ ร็ ว และ ช ะ ล อ ตัวลง หลังจากนั้นมีการ ว น เรือ ก ลั บ มา

และ ว น จนถึงเวลา 22.55 ไม่นานก็มีเรือจากอู่NBC มาช่วย ต า ม หาแตงโม ถือว่าเป็น ห ลั ก ฐ า น ใหม่ ที่หลายคน เ ชื่ อ ว่า

น่าจะเป็นช่วงที่ นั ก แ ส ด ง สาว พ ลั ด ตก น้ำ ทั้งนี้หลายคนต่าง ซู ม ภาพดังกล่าวและเผยว่า

เป็นภาพ เ ห มื อ น คน ห ง า ย หลัง ลง แ ม่ น้ำ และมี ลั ก ษ ณ ะ การ แ ต่ ง ตั ว เหมือนกับแตงโม ที่มีผ้า สี ข า ว พั น ที่เอว

อย่างไรก็ตามด้าน ชาย อนันทวีป ได้เผยภาพ แ ผ น ที่ พร้อมกับ ไ ฮ ไล ท์ สี แ ด ง โพสต์ขอความ ช่ ว ย เ ห  ลือ

จากผู้คน หน่วย ง า น ที่อยู่ ล ะ แ ว ก นั้น เพื่อขอภาพจาก ก ล้ อ ง วง จ ร ปิ ด เพื่อเป็น ห ลั ก ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม

จากกล้อง

คอมเม้นต์

สาวแตงโม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *