เจอร่างแล้ว แตงโม นิดา เสียชีวิต

พบแล้ว แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ หลังจาก เ ห ตุ ก า ร ณ์  คืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  นั ก แ ส ด ง สาวแตงโม ได้ขึ้น เ รื อ

ไปรับ ป ร ะ ท า น อาหารกับเพื่อนและ ผู้ จั ด ก า ร ได้เกิด พ ลั ด ต  ก เ รื อ ลงไปใน แ ม่ น้ำ  เจ้า พ ร ะ ย า

ช่วง บ ริ เ ว ณ  ส ะ พ า น พ ร ะ ร า ม 7 หลังจากเจ้าหน้าที่ ค้ น ห า กันอย่างยาวนาน และเจ้าหน้าที่ ค า ด ว่า แตงโมน่าจะ เ สี ย ชี วิ ต แล้ว

ตามหลัก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ร่างแตงโมน่าจะถูก ค้ น พ บ ภ า ย ใ น บ่ายวันนี้นั้น ในช่วงเช้า เ จ้ า ห น้ า ที่ ต่าง ร ะ ด ม ค้ น ห า ร่างอย่างต่อเนื่อง

โดยมีพี่ชาย ของแตงโมร่วม ค้ น ห า ด้วย จนกระทั่งในเวลาประมาน 13.10 น. ของวันนี้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

เจ้าหน้าที่ พ บ ร่ า ง ของแตงโม ล อ ย ขึ้นมาบริเวณ ก ล า ง แม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า เป็นไปตามที่ ค า ด ก า ร ณ์

เจ้าหน้าพร้อมทั้งบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ซึ่งเป็นอ า ส า มู ล นิ ธิ ร่วม ก ตั ญ ญู จึงได้ไปนำ ร่ า ง ของแตงโม ก ลั บ ขึ้นฝั่ง

พร้อมทั้ง ยื น ยั น ว่า ร่ า ง นี้เป็นแตงโม นิดาแน่นอน ทั้ง ชุ ด เสื้อผ้าของ ศ พ ก็เป็นชุดเดียวกับวันที่แตงโมง ต ก น้ำ

ด้านแฟนหนุ่ม พี่ชายและคุณแม่ ได้มาดู ศ พ ด้วย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำ ศ พ ของแตงโม ส่งไป ชั น สู ต ร ต่อที่ โ ร ง พ ย า บ า ล

ทั้งนี้ ทางทีมงาน ข่ า ว ต้องขอ แ  ส ด ง ความ เ สี ย ใ จ กับครอบครัว คุณแตงโมด้วย

เจ้า หน้า ที่

แตงโม นิดา

แตงโม กับ ผจก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *