ด่วน! อาต้อย เศรษฐา เสียชีวิตแล้ว

สำหรับ นั ก แ ส ด ง อ า วุ โ ส อย่าง อาต้อย เศรษฐา โดยได้เริ่ม แ ส ด ง ภาพยนตร์เรื่อง (2518)ฝ้ายแกมแพร แบบเต็มตัวครั้งแรก

หลังจากนั้นก็มี ผ ล ง า น ออกมาเรื่อยๆ จนมีชื่อ เ สี ย ง โด่งดัง และยังได้รับยกย่องให้เป็น ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ อีกด้วย

ต่อมาได้มีการเผยว่า อาต้อยนั้นได้ ป่ ว ย เป็น  .ม. ..ะ.. .เ. ..ร็. .ง. ปอด เข้า รั ก ษ า ตัวที่โรง พ ย า บ า ล

โดยการให้  คี โ  ม ด้วยผล ข้ า ง เ คี ย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทำให้อาต้อย กิน อ ะ ไ ร ไม่ค่อยได้ ทำให้น้ำ ห นั ก ตัวลดลง

จึงต้อง เ ป ลี่ ย น ให้ อา ห า ร ทาง ส า ยยางแทน แต่อาต้อยก็สู้มาตลอด เพราะ มี กำ ลั ง ใ จ ดีจากครอบครัว

ล่าสุดก็มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ สุด ส ะ เ  ทื อ น ใ จ สร้างความ เ ศ ร้ า โ ศ ก เ สี ย ใ จ ให้กับครอบครัวอาต้อยและคนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง เป็นอย่างมาก

เนื่องจาก อาต้อย เศรษฐา ได้ เ สี ย ชี วิ ต ด้วยวัย 77 ปี หลังจากที่เข้า รั ก ษ า ตั ว อีกครั้ง เพื่อทำ คี  โ ม

ทั้งนี้ด้านลูกสาว อี๊ฟ ได้เผยภาพ ท้ อง ฟ้ า ผ่านไอจีส่วนตัว ที่ระบุว่า 4.42 งานนี้เหล่า บ ร  ร ด า ชา  ว เ  น็ ต และเพื่อนในวงกา ร บั น เ ทิ ง

ต่างเข้า แ ส ด ง ความ เ สี ย ใ จ และให้ กำ ลั ง ใ จ กันอย่างมากมาย และทางทีมงาน ข่ า ว ก็ขอแสดง ความ เ สี ย ใ จ แก่ ค ร อ บ ค รั ว อาต้อย ณ ที่นี้ด้วย

ไอจีอี๊ฟ

อาต้อย

ต้อย เศรษฐา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *