สรพงศ์ เผยป่วยหนัก เข้ารักษาตัวด่วน

สำหรับ นั ก แ ส ด ง รุ่นใหญ่ สรพงศ์ ชาตรี ที่เริ่มเข้า ว ง ก า ร บั น เ ทิ งจากการเป็น นั ก แ ส ด ง ประกอบ

และ พั ฒ น า ตัวเองได้เป็นถึงระดับ พ  ร ะ เ อ ก จนสร้างชื่อ เ สี ย ง โด่งดังและมีผลงานมากมาย

ด้านสรพงศ์นั้น ปั จ จุ บั น ใช้ ชี วิต อยู่กับ อ ดี ต รอง น า ง ส า ว ไทยปี 2530 อย่าง ดวงเดือน

โดยก่อนหน้านี้มี ข่ า ว ลื อ สรพงศ์นั้น ป่ ว ย ด้วย  โร ค. ..ม.. ะ..เ. ..ร็.. ..ง. บวกกับ เ งี ย บ ห า ย ไปจากวงการ บั น เ ทิ ง

ทำเอาแฟนๆหลายคนต่าง คิ ด ถึ ง ผ ล ง า นและเป็ น ห่ ว ง อย่างมาก

ล่าสุด ด้านผู้ พั น เบิร์ด นัก แ ส ด ง ที่เคย ร่ ว ม งานด้วย ออกมาเผยว่า ต อ น นี้ สรพงศ์ ป่ว ย ห  นั ก จริง อยู่ ร ะ ห ว่ า ง เข้า รั ก ษ า ตั ว

ซึ่งมี คู่ ชี วิ ต ดวงเดือน ดู แ ล อยู่ไม่ห่าง และการ รั ก ษ า ตัวก็ ผ่ า น ไปด้วยดี แล้วที่สรพงศ์ไม่ยอมบอกใคร

ก็อาจเป็นเพราะ ไม่ อ ย า ก ให้เป็นเรื่องราว ใ ห ญ่ โต ตนก็ทำได้แค่ส่ง กำ  ลัง ใจ ไป ให้

เอก

ผู้ พั น เบิร์ด

คู่ ชี วิ ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *