เปิดตัวแฟนสาวของ เอกกี้ ยูเอสที

ถึงกับช๊อคหนัก เอกกี้ อดีตหนุ่มบอยแบรนด์วงชื่อดังอย่าง ยูเอชที ที่เคยโด่งดังมากในอดีตซึ่งในรายการ รู้ ห น้ า ไ ม่ รู้ วั ย น้ั้ น

ได้นำอดีต แฟ น ส า ว เก่าของเอกกี้ ให้มาเป็นแขกสำ ห รั บ ท า ย อ า ยุ  โดยพิธีกรไม่ยอมถามเอกกี้ว่าอายุเท่าไร

ก่อนโดนเพื่อนๆเ ห ล่ า ด า ร าไม่ว่าจะเป็นแจ๊ค แอร์ หมอริทแซวกันไป โดยหลังจากที่ เ ฉ ลย อ า ยุ แ ล้ว

เคยเป็น นั ก ร้ อง อ า ยุ  44 ปี ก่อนหน้าที่จะเป็นนักร้องนั้นได้ เป็น นัก แ ส ด ง ละค ร เ วที  มาก่อนในเรื่อง วิม า น เ มื อ ง

โดยได้ร่วมการแสดงกับพี่เอก และ  ฟลุ ค เ ก ริ ก พ ลอีกด้วย โดยตอนนั้นพึ่งกลับมาจากต่างประเทศโดยคนที่ ดู แ ล เร า ดี ที่ สุดก็คือ พี่เอก แล้วเราก็แอบ ช อ บเ ค้ าด้วยเพราะเค้า ดู แ ลเ ร า ดี

ได้มีการถามว่า รัก ข อ งทั้ ง คู่ นั้นเกิดขึ้นเ มื่ อ ไ หร่ โดยคุณ โ ห น่ง บอกว่า โหน่งรู้ตัวเอง

ขณะเดียวกัน เ อก กี้ ก็ เ ล่ า ตอ น ซ้ อ ม ล ะ ค รด้วยกันน้ัน บ้านอยู่ใกล้กันพอซ้อมเสร็จบางทีเราก็ไปส่ง โดยตอนนั้น รู้สึ ก ว่ า ค น นี้  ร้องเพลงเพราะดี ใ ส ใส
แล้วที่รักเค้า คุณ โ หน่ ง เผยว่า

พี่ เอ ก เ ป็นเหมือน พี่ ชา ย ม าตลอด คอยดูแล ปรึกษาปัญหาอะไรได้ทุกเรื่อง หรือไม่เข้าใจอะไร ก็ถามได้หมด โ ท ร ห า ไ ด้ตลอด

โดยพิธีกรถามต่อว่าเค้าเ ท ค แ ค ร์ ดี ไ ห ม คุณ โ หน่ ง  ก็ยิ้  ม แล้วยังโดนถามต่ออีกว่าเวลา

ไปดูหนังได้มี ก าร จั บ มื อ  ทำให้ทั้งคู่เกิดการอ า ก า ร เ ขิ นหนักกันเลยทีเดียว จนพิธีกรก็ได้ย้ำถามซึ่งเอกกี้ก็ตอบว่าก็จับมือ เหมือนคู่รักอื่นๆทั่วไป แล้วก็ถามต่อถึงเรื่องว่าทั้ง คู่ไ ด้ ค บ กั น น าน ไ ห ม

โดยคุณ โ หน่ ง ก็ ได้ตอบไปว่า คบกันทั้งหมด ปร ะ ม า ณ   6  เ ดื อ น  เอกกี้บอกว่าเค้ากลับ ต่ าง ป ร ะ เ ท ศแล้วใช่สาเหตุที่ทำให้เ ลิ กกั น ห รือเปล่า

คุณ โห น่ ง ต อ  บทั น ที ว่ าไม่ใช่เรื่องน้ัน

ซึ่ง เ อ กกี้ ก็ ได้เผยความรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกดี แล้วก็ไม่เคย รู้สึ ก อ ะ ไร แ บ บ นี้ ม าก่ อ น เ ลย แต่พอห่างกันสักพัก

เราก็รู้สึ ก อี ก แ บบ เ ร าเลยไม่อยากที่จะไปหลอกเค้า อยากให้เค้ามี โ อก า ส ไ ป เ จ อค นเดีๆอีกเยอะ ก็เลยขอกันว่าเป็น พี่ น้อ ง ดี กว่า

คุณโหน่งได้หัวเราะและกล่าว พี่เอกเ ป็ นค น แ ร ก แล ะ ค น เ ดี ยว ที่ ไ ด้ ทำ กา ร บ อ ก เ ลิ ก ตน

และพิธีกรได้ย้ำถามว่านี่เป็น สุ ภา พ ส ต รีที่ เ ป็ น ค น แ ร กรั ก แ ร ก รั ก เ ดีย ว  เลยไหม เอกกี้ก็ได้ตอบว่าเป็นผู้ ห ญิ ง ค นแ ร ก แ ล ะ คน เ ดี ย ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *