รวบ พิธีกรสาว หลังหลอกเหยื่อ 100 ล้าน

รวบ อ ดี ต พิ ธี ก ร สาวรายการ ส ต อ เ บ อ รี่ ชีสเค้ก อย่าง ลูกน้ำ อิสราลักษณ์ อายุ 29 ปี กลาง ล า น จ อ ด ร ถ ห้างแห่งหนึ่งอ.บ า ง พ ลี  สมุทรปราการ

เมื่อ26 ธค 64 ช่วง เ ว ล า 21.30 น. ใน ข้ อ ห า ฉ้ อ โ ก ง ประชาชน และโดยทุ จ ริ ต หรือ ห ล อ ก ล ว ง นำเข้า สู่ ระ บ บคอมพิวเตอร์

ซึ่ง ข้ อ มู ล ที่ บิ ด เ บื อ น หรือ ป ล อ ม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูลเป็น เ ท็ จ โดย ป ร ะ ก า ร ที่น่าจะเกิดความ เ สี ย ห า ย แก่ประชาชน

จากการ ส อ บ ส ว น ของเจ้า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ ด้านลูกน้ำ ย อ ม รั บ ผิ ด ทุก ข้ อ ก ล่ า ว ห าโดยลูกน้ำมี นิ สั ย ชั ก ช ว น ให้ลงทุน

ธุ ร กิ จ ข า ย ข อ  งออน ไ ล น์ แบรนด์ เ น ม จะแบ่งผล กำ ไ ร 10  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ขึ้นไป ทำให้มีคน ห ล ง เ ชื่ อ มากกว่า 100 ราย

ซึ่งทางผู้ เ สี ย ห า ย ได้ตั้งกลุ่ม ไ ล น์ ขึ้นมา ติ ด ต า ม มี มู ล ค่า ความ เ สี ยห า ย กว่า 100 ล้าน กลุ่มผู้ เ สี ย ห า ย ได้ แ จ้ ง ค ว า ม ที่ สน. ร า ษ ฎ ร์ บู ร ณ ะ

ซึ่งพนักงาน ส อ บ ส ว นได้ ร ว บ ร ว ม พ ย า น ห ลั ก ฐ า น และขอ ห มา ย จั บ จนถึงมีการ จั บ กุ มตัว ลูกน้ำ อิสราลักษณ์ได้ในที่สุด

การถูก จั บ กุ ม ของลูกน้ำถูกเป็นที่ พู ด ถึ ง ในเหล่าผู้ที่เคยร่วมงานด้วย ว่า เ สี ย ดายความสามารถ ความขยันของน้องมาก อย่างไรก็ตามเมื่อได้ ก ร ะ ทำ ควา ม ผิ ด ก็ต้อง รั บ ผ ล ของการ ก ร ะ ทำ ต่อไป

รับทราบ ข้อ ก ล่ า ว ห า

ลูกน้ำ

อิสราลักษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *