แห่ให้กำลังใจด่วน! รถทีมงานแม่น้ำหนึ่ง ชนประสานงา 4 คันรวด บาดเจ็บระนาว

เมื่อวานนี้ 13/12/64 เวลา 15.30 ทาง ส ภ . ด่ า น ขุ น ท ด ได้รับแจ้งมี อุ บั ติ เ ห ตุ รถ ช นกัน 4 คัน บริเวณถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ แถวสามแยก

ขนส่งใหม่ เขตเทศบาล พ.ต.ท. สุ ภ เ ว ช  สว .(ส อ บ ส ว น) จึงรายงานให้ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ทราบ และรีบออกมาต ร ว จ ส อ บ บริเวณ เ กิ ด เ ห ตุ

พร้อม กู้ ภั ย ป ริ สุ ทุ โธ (ฮุ ก 31 จุด ด่ า น ขุ น ท ด) ทันที เมื่อถึงที่ เ กิ ด เ ห ตุ เห็นว่าเป็นรถยนตร์เกิดการ ช น ป ร ะ ส า น ง า ทั้งหมด 4 คัน

โดยคันแรก เป็นรถยนตร์ อ เ น ก ป ระ ส ง ค์  โตโยต้าสีขาว ทะเบียน บ – 9415 กรุงเทพ ทราบชื่อคนขับ น า ง กั ญ ญ า เ ก ณ ฑ์ ขุ น ท ด

อายุ 29 ตามบัตรอยู่ ต.พันชนะ อ. ด่ า น ขุ น ท ด รั บ บ า ด เ จ็ บ ซึ่งด้านหน้าของตัวรถพัง เ สี ย ห า ย และคันที่สอง เป็นรถรุ่นเดียวกับคันแรก สีแดง

ทะเบียน บร 8000 นครราชสีมา คนขับชื่อ น า ย อ า น น ท์ น า ค บุ ญ ธ ร ร ม อายุ 33 อยู่ต.หนองบัว ตะ เ กี ย ด อ. ด่ า น ขุ น ท ด มีคน เ จ็ บ 3 คน คือ

นายดิเรก อายุ 41 น.ส ลูกน้ำ อายุ 31 และ ด.ช.วีระภัทร ที่ด้านหน้าและด้านข้างของรถได้รับความ เ สี ยห า ย

คันที่3 รถกระบะโตโยต้า สีขาว ทะเบียน ยธ 6137 นครราชสีมา คนขับชื่อ น า ย พ ล ก ฤ ษ ณ์ โ ป้ ย ขุ น ท ด อายุ 34 อยู่ต.ห น อ ง บั ว ต ะ เ กี ย ด

บ ริ เ ว ณ ด้านหน้าของรถ พั ง เ สี ย ห า ย ส่วนคันที่ 4 เป็นรถกระบะบรรทุก อีซุซุ สีขาว ทะเบียน ยค 3629 นครราชสีมา คนขับชื่อ น า ย ค ม ก ริ ช  ภิ ร ม ย์ กิ จ

อยู่ ต. ด่ า น ขุ น ท ด ได้รับ บ า ดเ จ็ บและที่ด้านขวาของรถมีร อ ยถู ก ช น ในที่เกิด เ ห ตุ มี ค น เ จ็ บ ทั้งหมด 7 คน ทาง ห น่ ว ย กู้ ภั ยจึงส่งคน เ จ็ บ ไปยังรพ. ด่ า น ขุ น ท ด

และนำรถที่เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ทั้งหมด มาไว้ที่สภ. ด่ า น ขุนทด เพื่อรอ ต ร ว จ ส อ บ ต่อไป ทั้งนี้ได้ ส อ บ ถ า ม เบื้องต้น ทราบว่า รถคันที่นายอานนท์ขับ

เป็นรถของทีมงาน เ จ้ า แ ม่ ใ บ้ ห .ว. ยชื่อดัง อย่าง แม่น้ำหนึ่ง โดยให้การว่า วิ่งมาทางตรง จนถึงจุด เ กิ ดเ ห ตุ เป็นทาง ก ลั บ ร ถ

แต่รถคันที่ 4 เ ลี้ ย ว ตั ด หน้า มาจากเลนซ้ายสุดแบบ ก ร ะ ทั น หั น ทำให้ตน เ บ ร กไม่ทัน จึง พุ่ ง ช น ด้านคนขับเข้าอย่างจัง และ เ สี ย การ ค ว บ คุ มรถ

เลยไปชนกับรถคันที่ 1 ซึ่งกำลังรอ เ ลี้ ย ว อยู่ฝั่งตรงข้าม แล้วรถอีกคันวิ่งตามกันมาจากสีคิ้ว เ บ ร ก ไม่ทัน เลย พุ่ ง ช น เข้าอย่าง แ รง

ทำให้มีคน บ า ด เ จ็ บ อย่างไรก็ตาม จะ ส อ บ ส ว น หา ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง และ ดำ  เนิ น การตาม ก ฎ ห ม า ย

รถแม่น้ำหนึ่ง

เ ห ตุ ก า ร ณ์

แม่น้ำหนึ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *