ราคาทองวันนี้ รีบเชคด่วน เผยราคาทองรูปพรรณ

พุ่งสุดตัวทองคำวันนี้ 5 ตุลาคม 64 ราคาทองรูปพรรณ

สร้างความฮือฮาอีกครั้งสำหรับวันนี้ 5 ตุลาคม 2564 กับราคาท องรูปพร รณ


ที่ก่อนหน้านี้ ราคาสองลดลงไปทำให้ คนหลายคนอาจจะซื้อเก็บกันเ ลยทีเดี ยว


จากการเปรียบราคาท องข องวันที่ 4 ตุ ลาค มที่ผ่ านมา โดยราค าข องทอ งคำในรูปแบบพ รรณขายได้บาทละ 2 8, 7 5 0 บาท


จากการเก็บข้ อมูจา กช่ องทาง เพ จของ สมาค มค้ าท องคำ หรือ Go ld Tr aes Ass oci a tion


จากการวิเครา ะห์ท องอ าจจะมีสิ ทธิ์เหตุขอ งแรงดึงดั นค วามตึ งเครีย ดระหว่า งประเทศจี น และส หรั ฐ


จากกรณีเค สของ ฮ่อง กง หลังจากใน ช่วง 4 วันที่ผ่าน มา ทำให้จีนได้มีการ ออกคำสั่ง ออกเรือร บกว่า 1 5 0  ลำ


อาจจะทำให้เ ป็นเห ตุปั จจัย ที่ราคาทอ งคำมีรา คาที่พุ่ งสูงขึ้นสำหรับวันนี้ที่ 5 ตุลาคม 2564


โดยการสรุปทองคำป ระจำวัน นี้ ในก ารประกาศค รั้งที่ 1 ทองแท่ง และทองรูปพร รณ มีดัง ต่อ ไปนี้

รายงานการสรุป ราคาท องคำ

ภาพของ ท อ ง ค ำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *