แม่เลี้ยงพิยดาร่ำไห้ ลูกเป็นคนดี ยันลูกถูกหลอกใช้

แม่ร่ำไห้ ยันพิยาดาถูกหลอกใช้ ไม่มีทางที่ทำผิด

เมื่อลูกค้าจ่ายเ งินแล้ว แต่ไม่ได้ส่งของให้ กลายเป็น เรื่องใหญ่โดต และโ ดนจับ ได้ เพราะทำให้ เกิดเรื่ องไม่คา ดคิดขึ้น

มีนักเรียนเสี ยชีวิตจากการเค รียดเพร าะว่าถู กโกง จนเส้นเลื อดในสมองแตก เพราะว่าได้เอาเ งิน ก้อ นสุดท้ายที่แม่ส่ งให้มาสั่งซื้อ

โทรศัพท์เพื่อเรียน ออนไ ลน์แต่เจอร้านค้าโกง ทำ ให้น้องเ ครีย ดจนเ สียชี วิต ซึ่งทาง ร้านนั้น ได้ใช้วิธีกา รจ้าง

คนมาเปิดบัญชี ให้สวม รอยใช้บั ญชีข องคนอื่นเพื่อหลอกขายของ ซึ่งทางฝั่งแม่เ ลี้ยงของสาวพิ ยดา

ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่าน รายการ โหนกร ะแ ส โดยมี พี่ห นุ่ม กรร ชัย เป็นพิ ธีกร ดำเ นินรายกา ร

เธอได้ออกมาชี้แ จงข้ อเท็จจริง พร้อมยืน ยันว่า สาวพิยดา นั้นไม่ผิดแ ละถูกหลอกใช้มาอีกที

โดยเธอได้เล่าว่า เธอนั้นได้รู้จักกับพ่อขอ งพิยาดา เมื่อต้นปี 6 3 และรู้จักพิยดา พร้อ มกันช่ วงนั้น

แต่ไม่ได้สนิทกัน พึ่งมาส นิทกันตอนปลายปี 6 3 เธอได้ยืนยันว่า น้องเป็นคนดี เพรา ะเธอดูคนอ อกมา

ซึ่งฝ่าย หนุ่ม กรรชัยก็ได้เผยว่า ทำไมถึงมั่นใจ เพราะพึ่งรู้ จักกั นได้ไม่นาน แต่เธอก็บอ กว่ามั่นใจ เพราะมีลูกส าวเหมือ นกันและม องคนออก

ซึ่งเธอได้มารู้เรื่องรา วของสาวพิยดา ว่ามีราย รับเยอะเมื่อเธอได้มาเคลี ยร์ภาษี ย้อน หลังให้ กว่า 4 ล้านบาท

โดยเผ ยว่าทางคุ ณพ่อได้รับเงิ นเลี้ยงดูจากพิ ยดา เดือนละ 3 หมื่นบาท เห มือนเป็นค่าจ้า งมา กกว่า เพราะพ่อคอยส่ง ของ แพคของให้

พร้อมยืนยันว่าน้องนั้ นขายเสื้ อผ้าจริงๆแน่นอน และขา ยได้เดือ นเป็น 10 ล้าน เพราะว่ามีห ลั กฐานทุ กอย่าง เล ยกล้าพูด

ทั้งนี้ทั้งพ่อแ ละแม่ได้คา ดคั้นพิยดา ว่าไปหล อกจริงหรือไม่ เธอได้ยื นยันว่า ไม่ได้หลอก และบอกว่าทางบ้านแฟ นเป็ นคนทำ

ซึ่งทางสาวพิยดาได้เล่ าว่า ทางบ้ านแ ฟน จัด การหมดเลย พร้อ มกับบอกว่ามีหลักฐ านมายืนยันแน่นอ นว่า บ้านแฟ นเป็นคนสั่งให้ทำ

และเป็นค นบงการทั้งห มด ทั้งเรื่อง หาเงิ นให้แฟน และต้องซื้อบ้าน ผ่อนบ้านให้ทางบ้านของแฟนพิยดา เพราะเขาบ อกให้พิ ยดานั้น

สร้างครอบครัว ต้องส ร้างตัว ให้มีเ งิน เลยให้ซื้อบ้าน ซื้อรถ ทั้งนี้ทางฝ่ายคุณแม่ของพิยดา ได้ขอความเป็นธรร มให้ลูกสาว เพราะเธอถูกห ลอกใช้

และทางด้านหนุ่ม กรรชั ย ได้เปิดคลิ ปเสี ยงของเด็กนัก เรียน ที่สั่งซื้อของ และเครียดจน เสี ยชีวิต ซึ่งแ ม่ก็ได้บอก ว่า

เธอนั้ นเสี ยใจ และสลดใจเช่นกัน เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ แต่ถ้าพิยดาไม่ได้เป็นคนทำ เธอก็จะไม่ได้รับควา มยุติธร รม และจะต้อ งต ายทั้งเป็ น อยากให้สง สา รลูกส าวเธอ

ภาพของ พิ ย ด า หรือ พัน ซ์

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *