เขื่อนแตกแล้ว คันดินอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรพัง พร้อมเตือนฝนถล่ม 36 จังหวัด เตรียมอพยพด่วน

จากกรณีของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ที่ได้รับแจ้งว่าคันดินกั้นน้ำนั้นถูกมวลน้ำทำพังทลาย

เพราะน้ำมีปริมาณเ ยอะเกินไป ทำให้เกินว่าอ่างจะรับไหว และมวลน้ำกัดเซาะคันดิน จนผนังพังลง

ทั้งนี้ทางจังหวัดนครราช สีมา ได้ออกจดหมายเตื อนแก่ประชาชน ชาวบ้านในระแวกนั้น

ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณ ท้ายอ่างเก็บน้ำ มีด้วย กันกว่า 8 อำเภอ คือ โนน ไทย พระ ทองคำ อำเภอ เมือง โน นสูง

พิมาย ชุมพ วง ท ะเมนชัย และเมื องยาง เพราะว่าอยู่ ในเขตอัน ตราย สูง และ อยากให้ประชา ชนอพยพขึ้นที่สูง

ไปอยู่ในที่ที่ป ลอดภัย ทั้งนี้ยังต้อง มีการระบายน้ำอย่างต่อเ นื่องเพื่อรัก ษ าสันเขื่อนเอาไว้

ทางด้านก รมอุตุนิยมฯ ได้ออกมาเ ตือนถึงจังหวัด 36 จังหวัด ที่มีโอกาสเสี่ยงเจอพายุฝนถล่ม

อาจทำให้เกิดน้ำท่วม เฉียบพลันได้ ทั้งนี้ ประกอบไปด้วย ภาคเหนือ ที่มีฝนร้อยละ 70 และตกหนักบางที่

มีจังหวัดเชียง ใหม่ จังหวัดแม่ฮ่ องสอน จังหวัด ตาก จังหวัดพิษ ณุโลก จังหวัดพิ จิตร จังหวัด กำแพงเพ ชร และจังหวัด เพชรบู รณ์

ทางฝั่งภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีฝนฟ้าคะ นองงร้อ ยละ 60 ประกอบไปด้วย จัง หวัดอุบลรา ชธานี จังหวัดศ รีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดน ครราชสีมา และจังหวั ดชัยภูมิ ทางด้านภ าคกลางนั้นมีฝนกว่าร้อยละ 70 ประกอบไปด้วย จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนคร ปฐม จังหวัดสมุท รสงคราม จังหวัด ราชบุรี จังหวัดก าญจนบุรี จังหวัดสุพ รรณบุรี และจัง หวัดอุทัยธานี

และทางด้านของภาคตะวันออก ฝนตกกว่าร้อยละ 70 มีจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว

และทางฝั่งภาคใต้นั้น ตกกว่าร้อ ยละ 70-80 จัง หวัดนครศ รีธรรมราช จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดชุ มพร จังหวัดป ระจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพ ชรบุรี จังหวัด ระนอง จังหวัดพั งงา จังหวัด ภูเก็ต จังหวัดกระ บี่ จังห วัดตรัง และจังหวัดส ตูลง

ทางด้านของฝั่งกรุง เทพฯและปริม ณฑล นั้นคาดว่าจะมี ฝนตกกว่าร้ อยละ 60 ให้เฝ้าระวังใน ทุกๆพื้นที่ในช่วงนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *