สั่งสอบด่วน เจ้าหน้าที่ นำรถหลวงเที่ยว

เข้าสั่งสอบด่วน!!เจ้าหน้าที่ใช้รถราชการ พาครอบครัวมาเที่ยว

กลายเป็นประเด็นขึ้นมาผ่านในโลกโซเชียลเมื่อมีการอัดค ลิ ปวีดีโอลงในโลกออนไลน์


โดยภ ายในคลิ ปได้เผยถึง ตำรวจโคราช ได้ใช้รถหลวงของ ขับมาชะอำดูคล้ายเพื่อจะมาเที่ยว


อีกทั้งภา ยในค ลิปได้มีผู้ค นประมาณ 1 0 คน ลงมาจากรถใส่ชุด เหมือนม าท่องเ ที่ย วค ล้ายคร อบค รัวใ ห ญ่


ต่อจากนั้นก็ได้มาเช่าที่นั่งแ ถมริมทะเ ล พร้ อ ม สั้ ง อา ห า ร กิ นกั น อ ย่ า ง ส นุก ส นาน


ทำให้เกิดการวิพ าก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ว่ าเหมาะ สมไหม กับที่ใช้รถ รา ชการมาใ ช้เที่ยวส่ วนตัว?


ล่าสุดได้มีรายงา นว่า ทางผู้บัญช าก า ร ตำ ร ว ยภู ธ ร ภ า ค   3- โดย พต ท . ภา ณุ รั ต น์   ห ลั ก บุ ญ


ได้เผยข้อมูลเบื้องต้นว่า ได้ตั้งคณ ะ กร ร ม ก า ร ใ น ก าร ต ร ว จ ส อบ ห า ค ว า ม จ ริ ง แล ะ จ ะ แ จ้ง ผ ล ใ ห้ ท ร าบ ภ   า ย ใ น  7 วัน


อีกทั้ง ได้ยืนยันว่า ไม่มีคำสั่งให้ไปราช ก าร ใ น พื้ น ที่เ ข ต   ชะอำ หรือ ใ น ตั ว จังหวัดเพชรบุรีแต่อย่างใด


ถ้าเกิดท างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มีนำรถห ลว ง ไ ป ใ ช้ จ ริง จะ ต้ อ งถูกลงโทษตามระ เ บี ย บ วิ นั ย อ ย่ า ง เด็ ด  ขา ด

ภาพจากศูนย์ปฎิบัติการตำรวจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *