สิบเอกหญิงสุพิชฌา สาวไทยกองทัพสหรัฐ

สำหรับ พีช สุพิฌชา เป็นสาวไทยที่บินไปเรียนต่อถึงส ห รั ฐอ เ ม ริ ก า และทำงานเป็นเด็กเ สิ ร์ ฟอยู่ร้านอาหารทั้งไ ท ยและฝ รั่ ง

แล้วอยู่ๆชีวิตเธอก็พ ลิ กผั นก ล า ยเป็นทหาร ที่บินไปป ระ จำก า รหล า ยป ร ะเ ท ศ แถมยังเป็นพ ลเ มื อ งส ห รั ฐอีกด้วย

ทั้งคำพูดและเรื่องราวของพีช สุพิฌชา ที่ถูกพู ด ถึ งในโลกออนไลน์จำ น ว นมาก  จนตัวเธอก็ตกใจไม่น้อย

แต่มันก็รู้ สึ กภู มิ ใ จที่ส า ม าร ถสร้างเป็นแ ร งผ ลั กดั นให้กับห ล า ยคน มันไม่ง่ายเลยที่จะยืนอยู่ตรงได้ คำพูดเธอระบุว่า

ต่อมา เจ้าตัวในวัย 33 ปี ได้เผยผ่านทางข้ อค ว า มของเ ฟ ซบุ๊ คว่า ไม่เคยคิดจะเป็นท ห า รเลย เป็นคนที่ก ลั ว การฝึกมาก ตอ นนี้อยู่เ ย อ ร ม นี

ซึ่งตัวเธอจบจากม.ศิ ล ป า ก ร ค ณ ะวิ. ท ย าก า .รจั. ด ก. า ร เกิดที่ก รุ ง เ ท พ แล้วย้ายไปอยู่ทั้ง น ค รศ รีธ ร ร ม ร า ช และน น ท์บุ รี

ตอนอายุ 24 อยากที่จะหาป ระ ส บก า ร ณ์ใหม่ให้กับตนเอง เพราะไม่อ ย า กที่จะพึ่ งแม่แล้ว อ ย า กโตขึ้น

จึงตั ดสิ นใ จบินไปอ เ ม ริ ก า ใช้วี ซ่ านั กเ รี ย น 5 ปี และก็เ กิ ดเห ตุก า ร ณ์ที่คิดไม่ถึง มันคือจุด ที่เป ลี่ ย นชี วิ ตเลย

วีซ่ าห ม ด คงต้องก ลั บไทย เพื่อนที่ทำงานมาบอก ถ้าส มั ค รท ห าร  ฝึ กจบก็จะได้ซิ ติเ ซ น

ทีแรกมันก็ก ลั วนะ ไม่เ ค ยคิดจะเป็นท ห า รเลย แล้วนั่งดูยูทู ปทุกวัน ยิ่งดูก็ว่ามันทั้งโ ห ด ห นั กนะจะไ ห วหรอ แต่ก็เ ลื อ กที่ไปส มั ค ร


ก็ส่งเอกสาร ไปสอบ จนคะแนนออกมา ทีแรกจะให้ไปเป็นพ ย า บ า ลแต่เราไม่ไหว ก็เลยให้ทำการเ งิ น ตรงนี้ใช้เวลา 2 เดือน เขาจัดการให้เราหมด

ระหว่างรอ6เดือนก็ไปฝึ กท ห า ร มันฝึกทุกอย่าง แต่เ ว ล ามีให้น้อย ต้ อ งเร่งรีบต ล อ ด เราเป็นคนไทย เราจะไม่ค่อยรู้ เรื่อ ง

ก็ต้องคอยมองว่าทำอ ะ ไ รกัน คอยช่วยเ ห ลื อกัน ช่วงที่หนักสุด ตอนไปน อ นในป่า แล้วฝนตก มันหนาวและก็เปียกไปหมด เห นื่ อ ยมาก

การเป็นท ห า รได้เรียนรู้อ ะ ไ รเ ย อ ะเลย ก็คิดและพูดกับตัวเองทุกวันช่ ว งที่ฝึ กว่า คนอื่นทำได้ เราก็ต้องทำได้ ด้วยความที่เราตัวเล็ก ก็จะมีลำ บ า กบ้าง


ที่ชอบมากคือทุกคนช่วยเ ห ลื อกันหมด ผู้ชายถ้าเห็นก็รีบมาช่วยเลย และในกองทัพก็มีผู้หญิงที่เป็นคนไ ท ยอีกเยอะนะ ไม่ใช่มีแค่เรา ไม่มีแ บ่ งแ ย ก เราคือก อ งทั พเดียวกัน


เธอเป็นท ห า .รมา 4 ปี ทำงานด้านไ ฟแ น น ซ์ ก็ใช้ชีวิตเหมือนท ห า ร เช้าต้องอ อ กกำลั งก า ยก่อนไปทำงาน


ปัจจุบันอยู่ ได้เป็นพ ลเ มื อ งส ห รั ฐและป ร ะจำก า รอยู่ที่เ ย อ ร ม นี พร้อมทิ้งท้ายว่า

ข้ อ ค ว า ม

ท ห าร ส า วไทย

สุพิชฌา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *