อั้ม โพสต์เศร้าถึงไฮโซแบงค์ พร้อมเดินทางร่วมไว้อาลัย

จากเ ห ตุก า ร ณ์ที่ทำเอาคนวงการบั น เ ทิ งต่างเ ศ ร้ าไปตามกัน เมื่อไฮโซแบงค์ เจ้าของค ลิ นิ กเส ริ มความงามชื่อดัง ได้เ สี ยชี วิ ตลงในวัย 51ปี

ด้วยโ ร คม ะ.. เ. ..ร็..  ..งที่ได้ รั .ก .ษ าตัวมานาน ได้จ า กไปอ ย่ า งส ง บ แต่ไ ฮ โ ซแบงค์เป็นคนที่น่ารัก ทำให้คนทั้งว งก า รบั นเ ทิ งและว งก า รอื่นๆก็ต่างรั กใ ค ร่

ห ล ายค นจึงเข้ามาร่วมแ ส ด งความเ สี ยใ จกันอย่างล้ นล า ม ซึ่งส่ว นให ญ่จะรู้จั ก เ พ ร าะค ลินิ กมีส าข า ก ระจ า ย อยู่ทั่ ว

ก่อนหน้าที่จะทำธุ รกิ จนี้ เจ้าตัวเผยว่า ตนชื่ นช อ บและส นใจการดูแ ลตัวเองมาตั้ งแ ต่เด็ก จึงเ กิ ดแ ร งบั นด า ลใจขึ้น

และมีอีกอย่างที่ส นใ จนั้นคือ การส ะส มก ระเ ป๋ าแบ ร นด์เ น มต่างๆอีก โดยได้เ ชิ ญช ว นน า งเ อ กส า วตัวแ ม่ที่เป็นรุ่นน้ อ งคนส นิ ทและรักมาก

อย่างอั้ม พัชราภา มาร่วม เพื่อล งทุ นการส ะส มกระเป๋าต่ า งๆ ที่สา มา รถเ ก็ บไว้ได้แ บ บไม่ต กยุ ค

ล่าสุด นาง เ อ กสาว อั้ม พัชราภา ได้เดินทางเ พื่ อไปร่วมการไว้อ า ลั ยและส่งไฮโซแบงค์เป็นค รั้ งสุ ดท้ า ย จากนั้นได้ลงรูปผ่านทางไอจีของตนเอง

ซึ่งเป็นภาพตั้งแต่ไฮโซแบงค์ยังมีชี วิ ตอยู่ จนถึงวันที่อั้มไปร่ ว มง า นส่งไฮโซแบงค์ ระบุว่า มาส่งพี่นะ

พร้อมทั้งเผยคำที่แบงค์มั กพูดเ ส ม อว่า ฉันโอเค รักทุ กค น มันเป็นคำพู ดที่ติ ดหูเส ม อ วันนี้ก็อย ากบอกให้พี่รู้เห มื อ นกั น ทุกคนรักพี่

อั้ม พัชราภา

อั้มส่งพี่แบงค์

ผู้คนร่วมแ ส ด งความเ สี ยใ จ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *