รวบแล้ว โจรบุกเดี่ยวปล้นร้านทอง ที่แท้เป็นตำรวจ

เมื่อวันที่ 1/09/64  ทางเจ้าห น้ าที่ตำร ว จ สภ.ปากช่ อ ง ได้รั บแ จ้ งว่า มีชายส ว มชุ ดไ รเ ด อ ร์สีช มพู

ได้เดินถื ออ .า .วุ .ธเข้าไปในร้ า นท อ ง ที่ตั้ งอยู่ในห้ า งดั งป า กช่ อ ง และทำให้เจ้าข อ งร้านได้รับบ า ดเ จ็ บ

ก่อนจะออกไป จึงห ยิ บท อ งคำไปจำน ว น 126บาท แล้วขั บร ถห ล บห นีไปทางข้า งห ลั งห้างนั้น

ตำ ร ว จรีบดำเ นิ นการติ ดต า ม และลงพื้ นที่ขอดูก ล้ อ งเพื่อต ร วจ ส อ บต า มบ้านเ รื อ น ซึ่งนำรู ปให้ชาวบ้ า นช่วยค้ นห าต่อไป

ล่าสุดชุดสื บ จั บตัวคนร้ า ยได้แล้ว เป็นชายอายุ 25ปีให้การย อ มรั บว่าได้ล งมื อทำจ ริ ง เนื่ อ งจากติ ดห นี้ พร้อมทั้งพาไปตรงที่เ ก็ บของไว้

ต่อมาทราบว่า คือส . ต . ท อ นุ ช า เป็นตำร ว จที่อยู่ฝ่ า ยป้ อ ง กั นและปร า บป ร ามในพื้ นที่นี้เช่นกัน

ส่วนที่ซ่ อ นนั้นเ ป็ นบ่อปลาในบ้านตนเอง และจะมีร า ยง า นต่ออีกครั้ง

จุดที่แ อ บข อ ง

จั บตั วได้แ ล้ ว

ข อ งก ล า ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *