กาย ฮารุ จับลูกชายส่งตำรวจ เหตุโกรธจนคุมสติไม่อยู่

ถือว่าเป็นคร อ บค รั วนั ก แ ส ด งอย่าง กาย รัชชานนท์ กับ ฮารุ สุประกอบ ที่มีวิ ธีการเ ลี้ ย งดูลูกๆและโม เม้ น ต์ค ว า มน่ารักออกมาให้ชมอยู่เรื่อยๆ

โดยทั้งคู่จะเรียกลูกว่า สามย อ ดกุ ม า ร คือ น้องคิริน น้องไนล่า และน้องเอเดน ที่มีทั้งค ว า มแ ส บและค ว า มวุ่ นว า ยเ กิ ดขึ้นอยู่ต ล อ ด

เนื่องจากทั้ง 3 คนอายุไ ล่เ ลี่ ยกัน จึงมักมีจะทะเ ล า ะกันตามป ระส าเด็ก จนคนเป็นพ่อแม่ต้องคอยห้ า มทั พอยู่เสมอ

ล่าสุด ทางด้าน ฮารุได้เผยคลิ ป ที่ระบุว่า ทำผิ ด ก็ต้องถู ก ล งโ ท ษ ซึ่งในค ลิ ปจะเห็นว่า น้องคิรินกำลังนั่ง ร้ อ งไ ห้อย่างหนัก แล้วหลังจากนั้น กายได้พาน้องคิรินไปที่ส ถ า นีตำ ร ว จ

ต่อมาทราบว่า ที่ต้องพาน้องไปโ ร ง พั ก ก็เพราะว่า เวลาที่น้องมีอ า ก า รที่เวลาไม่พอใจ ก็จะทำล า ยข้าวของ แต่พ่อกายเห็นว่ามันเ กิ ดเห ตุก า ร ณ์แบ บนี้ ขึ้นห ล า ยครั้งแล้ว

จึงต้องมีการล งโ ท ษอย่างจริ งจังบ้าง เพื่อให้เขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถู กต้ อ ง ด้วยโตขึ้นเขาจะได้เป็นค น ดี เ ว ล าทำผิ ดก็ต้องย อ มรั บ ไม่โย นให้คนอื่น

งานนี้ ต้องบอกเลยว่า เป็นสิ่งที่ยากมาก สำห รั บคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องใจแ ข็ ง แต่ก่อนหน้านี้ น้องคิรินทั้งขั ด ขื น ร้ อ งไ ห้หนัก

แต่พอไปถึง น้องคิรินนั่งฟังอย่างตั้งใจ และส ง บ นิ่ ง เรียกว่าใครๆเห็นแล้วก็อ ดที่จะเ อ็ นดูไม่ได้เลย

ข้ อค ว า ม

กายพาลู ก หาตำร ว จ

ครอบครัวกาย-ฮารุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *