จับพระวัดดัง

วันนี้ ( 30/08/64) ทางตำ ร ว จส า ย ต ร ว จ ได้รับแ จ้ งว่า มีวั ด ที่ อ ยู่บ ริเ ว ณคูเ มื อ งเชี ย ง ใ ห ม่

ได้มีก ลุ่ มพ ร ะ นั่งกิ นเ ค รื่ อ งดื่ มข อ งมึ น ม า จึงอ ย า กให้เ จ้ า ห น้ าที่ เข้าไปช่ ว ยดูห น่ อ ย

ซึ่งทางผู้ กำ กั บภู พิ ง ค์พ. ต. อ ร ณ ชั ย   ล อ ด ล อ ย ได้สั่ งใ ห้เจ้ าห น้ าที่ ไปต ร ว จส อ บวั ด ดั งก ล่ า ว เมื่อไปถึงพ บว่า มีพ ร ะ และ ช า วบ้ า น

กำ ลั งพูด คุ ยกั นอย่างส นุ ก ส น า น พอตำ ร ว จเดินเ ข้ าไป ทั้ งห ม ดก็ย อ มรั บว่า นั่ งดื่ ม กั นจ ริ ง

ภ า ย ใ นห้ อ งจะเ ห็ นว่า มีพ วกก ระป๋ อ งเ ค รื่ อ งดื่ มวา งเ ก ลื่ อ น และ ตั้ งเ ต า กิ นห มูก ร ะ ท ะกั นอ ยู่

ต่อมา นำมาส อ บส ว นต่ อ   อี กทั้ งได้มีก า รก ล่ า วอ้ า งว่ามี ค นรู้ จั กเป็ นค นใ ห ญ่โ ต  ส า ม า ร ถช่วยเ ค ลี ย ร์ ไ ด้

เ นื้ อค ว า ม

เ ค รื่ อ ง ดื่ ม

เ ข้ าพ บส อ บ ถ า ม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *