พิมรี่พาย เตรียมแจกของชุดใหญ่ไฟกระพริบ

สำหรับแ ม่ ค้ าอ อ นไ ล น์ชื่อดัง อย่าง พิมรี่พาย ที่มีลี ล าก ารข า ยข อ งเป็นเ อ กลั ก ษ ณ์ของตนเอง


ก่อนหน้านี้ ที่ห ล า ยคนต่างก็รู้เป็นอย่างดี ที่พิมรี่ออกมาช่ ว ยเ ห ลื อชาวบ้าน และผู้เ ดื อ ด ร้ อ นจากผลก ระ ท บสถ า นก า ร ณ์ช่ ว งนี้

ถือว่าเป็นค นใ จบุ ญม า กๆคนนึง แต่ก็มีเรื่องด ร าม่ าเ กิ ดขึ้น เมื่อพิมรี่พาย จะสร้างโรงพ ย า บ า ล ส น า ม เพราะท น ไ ม่ ไ ด้  ที่มานั่ง ม อ งพี่ น้ องค นไ ท ย

ที่นอนป่ ว ยต า มข้ า ง ถ น น ต้องคิ วร อเข้ารั ก ษ าตัวจนเป็นก ระแ สพั กใหญ่ เนื่องจาก พิมรี่พายติ ดต่ อ ไปแล้วถู กปฏิเ ส ธก ลั บมาห ล า ยค รั้ ง

ล่าสุด เ ห ตุ กา ร ณ์ นี้เ กิ ดขึ้นระหว่าง พิมรี่พาย กำลังไล ฟ์ส ดขายข อ งป ก ติ แต่อยู่ๆก็ได้พู ด อ อ กมาว่า

ค รั้ งต่อไ ปจะแ จ กเป็นม อไ ซ ด์ 300 คัน แต่ไม่พ อแ ค่ นั้ น จะแจกฟ อ ร์จู นเ น อ ร์ด้วยอีก 10 คัน

ต้องบอกเลย ว่าเธอเป็นคนที่พู ดจ ริ งทำจ ริ งมาตลอด เอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ ก็ต้องร อติ ด ต า มกันต่อไป

พิ ม รี่ พ า ย

แม่ค้าพิมรี่พาย

พิม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *