ผกก.โจ้ กราบเท้าขอคบ ใบเตย เครียดหนักอับอาย-เสียชื่อ

ใบเตย เ กิ ดอ าก า รเ ครี ย ดห นั ก ร้ อ ง ไ ห้ขอโ ท ษพ่อที่ไม่เ ค ยเชื่อ พร้อมพู ด ถึ งเรื่องภาพชุ ดไ ท ย

สำหรับเ ห ตุ ก าร ณ์สุดช็ อ ก ในวง ก า รชุดสี ก า กี ที่ห ล า ยคนต่างจั บ ต าม อ งกันทั้งป ร ะ เ ท ศ กับก ร ณีข อ งผู้ กำ กั บโจ้ อ ดี ต ผ ก ก.เ มื อ ง น ค ร ส ว ร ร ค์

ซึ่งทางด้าน ใบเตย พรพจี ที่มีข่ า วอ อกมาว่าเป็นแ ฟ นกับผู้ กำ กั บโจ้ ถึงแ ม้จะไม่ ไ ด้มี ส่ว นเ กี่ ย วกับค ดีนี้เลย แต่โ ด นวิจ า ร ณ์อย่างห นั ก เมื่อมีภา พคู่แ ต่ ง ง า น

จนถึงข น า ดเจ้าตั วย อ ม รั บ ว่าต อ น นี้เ กิ ดอ า ก า รเ ค รี ย ดห นั กมาก ร้ อ งไ ห้ต ล อ ด บอกว่า ที่เ สี ยใจนั้นเป็นเ พ ร าะตนทำให้พ่ ออั บอ า ย เ สี ยชื่ อ และไม่เ ค ยเ ชื่ อสิ่งที่พ่ อเ ตื อ น

ล่าสุด บอย วันบันเทิง ได้ออกมาเ ผ ยถึงเ รื่ อ งร า ว  ใบเ ต ยเคยมาป รึ ก ษ าตน ช่วงที่ผู้ กำกั บโจ้มาจีบแรกๆ  และ พ่ อกับแ ม่น้ อ งก็ไม่ได้เ ห็ นด้วย จนฝ่ า ยช า ยถึงกับก ร า บเ ท้ าพ่อแม่ เ พื่ อที่จะข อค บ

ในส่ ว นของภ า พข อ งใบเตย ที่อ อ กมาว่าเป็ นภาพพ รีเ ว ดดิ้ ง มันไม่ใช่อย่างที่ทุ กค นเข้าใจ เพราะ ปลา ฟินาเล่ ที่เป็นเจ้าข อ งส ตู ดิ โอถ่ายภาพชื่ อดั งได้ออกมาเผยว่า

เป็นภาพที่ใบเตยมาตั ดชุ ดเพื่อที่จะไปงานแ ต่ งญ า ติ ซึ่งไปกับผู้ กำ กั บโ จ้ จึงมีภาพดั งก ล่ า วอ อ กมา

จนทำให้ช า วเ น็ ตเ ข้ า ใ จ ผิ ด ก็ต้อง ข อ โ ท ษด้ว ยและอย า กให้ทุ กค นแ ย กแ ย ะกับเรื่องที่เ กิ ดขึ้ น เพราะใบเตยนั้นไ ม่ไ ด้มี ส่ ว นเ กี่ ย วข้ อ งเลย

บ ท ค ว า ม

โจ้-ใบเตย

ใบเตย พรพจี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *