เผยแล้ว ผลชันสูตรการเสียชีวิต แม่ของเมย์ รัชนก

ช่ ว งเ ช้ าเมื่ อว า นนี้มีร า ยง า นว่านั กแ บ ดมิ นตั น น้องเมย์ รัชนก ได้แจ้งข่าว การสู ญเ สี ยคุณแม่ไปอย่างก ะทั นหั นผ่านทางเฟซบุ๊คคุณแม่

ซึ่งเป็นเ รื่ อ งร า วที่ทำให้ น้องเมย์เ สี ยใ จอ ย่ างห นั ก ที่ก่อนหน้านี้ท ร า บว่า คุณแม่นั้น ได้มีอ า ก ารห า ยใ จ ไม่ ออก เลยพาส่ง ร พ ด่ ว น

แต่ระห ว่ างทาง ได้ปั๊ ม หั วใจเ ป็ น ร ะ ย ะ จนคุณแม่ได้แ น่นิ่ งจ า กไปอย่างไม่มีวันก ลั บ และทราบว่า ด้า นคุ ณ พ่ อติ ดโ ..ค.วิ.. ดกำ ลั งรั ก ษ าตัวอยู่

คุณแม่จึงได้ทำการต ร ว จทุ ก 5 วัน ผ ลที่อ อกมาเป็น ล บ ทั้งนี้ ต้องการท ร า บอย่างแ น่ ชั ดว่า คุ ณแ ม่เสี ยชี วิ ตจากส าเ ห ตุอ ะ ไ ร เลยทำการส่งชั นสู ต ร เ พื่ อ พิ สู จ น์ถึงการ เสี ยชี วิ ตค รั้ งนี้

ล่าสุด โค้ชเป้ ภั ท ท พ ล ออกมาเผยถึงผลชั นสู ต รว่า คุณแม่หั วใ จล้ มเ ห ล วเ ฉี ย บพ ลั น โดยเป็นอ า ก า รของห ล อ ดเ ลื อ ดหัวใ จตี บ

ถึงแ ม้น้ อ งเมย์ จะเ สี ยใจกับเ ห ตุก า ร ณ์ นี้ มาก เพราะ มันเ กิ ดขึ้น เร็ ว จนตั้งตัวไม่ทัน  แต่ก็ ยัง  พ ร้ อ มสู้ต่ อเพื่ อแ ม่

พร้ อ มทั้งบอกว่า ต อ นนี้จะขอเ ก็ บคุณแ ม่ไว้ก่ อ น เ พื่ อรอให้ถึงเ ว ล าที่ส ม ค ว ร ถึงจะทำพิ ธีส่ งคุณแ ม่ก ลั บส ว ร ร ค์

 

น้องเมย์ รัชนก

คุณแม่ กับ น้องเมย์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *