หน่อย บุษกร เผยภาพท้องโตมาก มีอีกคนหรอ?

สำหรับครอบครัวของพ ร ะเ อ กและผู้จั ดล ะ ค ร ชื่อดัง อย่าง เคน ธีรเดช กับ หน่อย บุษกร ที่ห ลา ย คนจะเ ห็ นค ว า มรั กที่ดูห ว า น น่า รั กอยู่เสมอ

โดยทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน 2 คน คือ น้องคุณและน้องจุน ที่ต อ น นี้โตขึ้นเป็นหนุ่ม แถมหน้าตา ยังหล่อเหมือนพ่อเคน

ส่วนใหญ่มักจะทำกิ จก ร ร มค ร อ บค รั วร่ ว มกันเ รื่ อ ยๆ เรี ย กว่าดูอ บอุ่ นทีเดียว

ก่อนหน้านี้ ไม่ได้มีสั ญ ญ า ณใดๆ ที่แ ส ด งให้เห็นวี่ แ ว วของการจะมีท า ย า ทอีกคน เพราะด้านหน่อย บุษกร จะลงภาพตนเอง

ที่มีหุ่ นดี เ ป๊ ะอยู่ตลอด ถึงแ ม้จะเ ป็ นคุณแ ม่ลูกสองก็ตาม

 

ล่าสุด หน่อย บุษกร เผยภาพต น เ อ งที่ยืนถ่ า ยที่ห น้ าก ร ะ จ ก ทีนี้เมื่อแฟนๆ รีบเข้าไปแ ส ด งค ว า มยิ นดี กันล้ นล า ม

ซึ่งรู ปดั งก ล่ า วเห็นว่า เป็นภ า พแม่ห น่ อ ย อยู่อุ้ มท้ อ งที่ใ ห ญ่มากอยู่ แต่พอได้อ่ า นข้ อค ว า มที่ระบุว่า

13ปีแล้ว ตัวน้ อ ยในวั น นั้ น เป็นวั ยรุ่ นวันนี้ ก็ทำเอา ห ล า ยคนถึงหั วเ ร าะอ อ ก มา คิดว่า หน่อย จะเป็นคุ ณแ ม่ลูก ส า มแล้วซะอีก

น้องคุณ

เคน-หน่อย

ครอบครัวเคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *