นิวเคลียร์ โพสต์เลิก เพชรจ้า

สำหรับ นัก ร้อ ง นั กแ ส ด ง อย่างนิวเคลียร์ หรรษา เป็นน้องสาวของ อุ้ม ลักขณา โ ด ยส า ม า ร ถส ร้ า ง ชื่อเ สี ย งดั ง ถึงต่ างป ระเ ท ศ

และมีผ ลง านทั้งล ะ ค รและรายการทีวีต่างๆม า ก ม า ย และเพชรจ้า เป็นดีเจของคลื่นวิทยุ รวมไปถึ งพิ ธี ก รรา ย กา รบั น เ ทิ ง มีผ ล งา นที่ส ร้ า งชื่อเ สี ย งใ ห้กับเขา นั่นคือ การพ า ก ย์เ สี ย งของหนัง

ต่อมา เพชรจ้า – นิวเคลียร์ ได้อ อก มาบอกว่า ทั้งคู่นั้นกำ ลั งค บห าดูใ จกั นอยู่ พอค บกั นมาได้ร ะย ะเว ล า 6 ปี จึงตั ด สิ น ใ จแ ต่ ง งา นใช้ชี วิ ตร่ วมกัน และมีท าย า ทตัวน้ อ ย 1 คน ชื่อ ไทก้า

เมื่อมีก ระแ สข่ า วของคู่ รั กกำ ลั งมีปั ญ หาเ รื่ อ งความสั มพั น ธ์ ทำเ อ าช า วเ น็ ตคิ ดว่ า เป็นคู่ข องนิวเค ลี ยร์กับดี เ จเพ ช รจ้า เนื่ องจา กทั้งส อง ไม่ล งรูปคู่กัน

และได้มี คนบา งส่ ว นส่งข้ อค ว ามไปถ า มถึงเรื่องดั งก ล่ า วกับนิวเคลียร์ จนเจ้าตัวต้ อ งออกมาย อ มรั บว่ามีปั ญ ห ากันจริง แล้วกำ ลั งห าทางแ ก้ ไ ขอยู่

ทางด้านดีเจเพชรจ้า ได้โพ ส ต์ภาพวี ดีโ อที่มีสาวนิ วเค ลี ยร์ร่ว มเ ฟ ร มด้วย แต่แล้วก็มีบ าง คนบ อ กว่า เป็นแ ค่การส ร้ า งกระแ สโป รโ ม ทช่องยูทู ปใ หม่ของนิวเคลียร์

ล่าสุด สาวนิวเคลียร์ เผยว่า ต อ น นี้กำลั งเ จ อปั ญ ห าย า กสุ ดในชี วิ ต แต่จะย อ มรั บมันให้ได้ และโพสต์ผ่านไ อ จีส ต อรี่ เป็นภ า พห นั ง ที่ระบุว่า

ชี วิ ตแ ต่ง ง า นไม่ ไ ด้ ส ว ย ห ย่ าร้ า งก็ไม่ได้แ ย่ ถึงคว า มสั มพั น ธ์จะจ บลง แต่ก า รเป็นพ่ อแ ม่ไม่มีเป ลี่ ย นแป ล ง ก็ไม่รู้ว่าแค่อิ นห รื อเ ป ล่ า

ทั้งนี้ นิวเคีลยร์ โพ ส ต์ภ า พค ร อ บครัวของตน ซึ่งเป็นโ มเ ม้ น ต์ที่ดูอ บ อุ่ น โดยเผยถึงส ถ า นะของตนกับสา มีว่า

จะขอพู ดแค่ ค รั้ งนี้ เพราะไม่อย า กให้ก ร ะ ท บ กั บลูก ระบุว่า ตนกั บ เพ ช รจ้านั้นเ ห ลื อเพียงแค่เป็นเ พื่ อ นกั น และเป็นพ่ อกั บแ ม่ของน้องไทก้า

รูปค ร อ บค รั ว

เพชรจ้า-ลูกชาย

นิวเ ค ลี ย ร์-ไทก้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *