สุดกลั้น ธงธง ร่ำไห้ เงินสำรองหมด เครียดหนักจนซึมเศร้า

เรียกว่า ช่วงนี้หลายคนได้รั บผ ลก ระ ท บจากกา ร ร ะบ า ดของโ ร คโ.ค ..วิ. ดกัน ทุ ก ค น ถึงแม้จะพย า ย า มต่อสู้ให้ผ่ าน พ้ น

ไปแค่ไหนก็ตาม  ก็มีธุ รกิ จมา กม า ยต้องปิ ดตัวลง เพราะแ บ กภ า ระค่าใ ช้จ่ า ยต่างๆไม่ไ ห ว

เช่นเดียวกับ นัก แส ดงชื่อดัง ที่มักจะสร้างร อ ยยิ้มให้กับแฟนค ลั บ แต่ใครจะรู้ว่า ต้องซ่อนน้ำตาไว้ภายใต้รอยยิ้ม อย่าง ธงธง มกจ๊ก ที่เจอวิ กฤ ติห นั กห น่ ว งทีเ ดี ย ว

ล่าสุด ธงธง ได้มาเ ล่ าว่า งานว งก า รบั นเ ทิ งก็ต้องหยุด ไหนจะมาร้านก๋วยเตี๋ยว ธงธงลงเรือ ที่เปิ ดอยู่โคราช ซึ่งเป็นเข ตพื้ นที่ สี แ ดง

ทำให้เ จ อปั ญ หา ไม่ส าม า ร ถนั่งที่ร้ า นได้ เจ้าตัวก็พ ยา ยามหาวิธีอื่น ทั้งขายอ อ นไ ล น์ ให้เด็ กคนวิ่งส่ง เพื่อให้ร้านเ ดิ นห น้ าต่อไปได้ แต่มันก็ยังขา ดทุ นเกินครึ่ง

จนอยากจะเ ลิ กจ้างเด็ก แต่ก็ทำไม่ลงเพ ราะส งส าร น้องๆ เ งิ นสำร อ ง เอามาใช้มันห ม ดไปตั้งแต่เ จ อโ ค.. วิ. .ดรอ บแรกแล้ว

พอเ จ อรอบ2 3 4 คิดแ ค่ว่าจะทำไ งให้ร้านอยู่ต่อไปได้ ภ า ระค่า ใช้จ่า ย มันเยอะมากจริงๆ เลยตั ดสิ นใ จคุยลดเ งิ นเดือนและสู้ด้วยกัน

เมื่อพู ด ถึ งเรื่องส ภา วะอ าร ม ณ์ของตนนั้น ก ลั วจะเป็นซึ มเ ศ ร้ า ด้วยนิ สั ยเป็นคนขี้โ ม โ ห อ ะ ไ รนิดห น่อ ยไม่พ อ ใ จก็โว ยว า ย

จนถึงขั้ นเริ่ มตี ตั วเ อ งให้เ จ็ บ และยืนร้ อ งไห้บ้าง ยังไม่ถึงจุดต้องพ บจิ ต แ พ ท ย์ ก็ ระบ ายให้กับค นร อ บข้ า ง หาวิ ธีที่ล ดคว ามเ ค รี ยด ลง หยุดเ ส พข่ า วแง่ ล บต่างๆ

บ ท ค ว า ม

ธงธง

รูปธงธง มกจ๊ก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *