ปิดตำนานดาวค้างฟ้า กิ่งดาว ดารณี

เป็นหนึ่งเ ห ตุก า ร ณ์ที่สร้างความโ ศก เ ศ ร้ าให้กับวงการบั นเ ทิ ง เมื่อเพจเฟซบุ๊คด า รา ภา พ ย น ต ร์ ออกมาโพสต์ถึงก า รปิ ดตำน า นดาว ค้ างฟ้ า อย่าง

อ๊อด กิ่งดาว ดารณี คู่ชีวิตของ มิตร ชัยบัญชา เขียนว่า กิ่งดาว ดารณี นักแ ส ด งดังยุค80 ได้เ สี ยชี วิตลงเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ช่วงเวลา ตีหนึ่ง
น อ นห ลั บไปอย่างส ง บ

ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางพี่อ๊อด กิ่งดาว ได้ลื่ นล้ ม เป็นเห ตุทำให้มีไห ล่หั ก เข้าเฝื อก พอจากนั้นเริ่มเค ลื่ อ นไหวช้าลง พูดเ สี ย งเบา กินอาหารได้น้อย

และ อ่อนเ พ ลี ย เลยให้พี่เ ลี้ ย งของลูกสาวมาค อ ยดูแลต ล อ ด มีตั้ งสวดพ ระอ ภิธ ร ร ม ที่วั ด บำเ พ็ ญเห นื อมี นบุ รี

เรื่องประวั ตินั้น พี่อ๊อด กิ่งดาว ดารณี เป็นคนสุ ร าษฎ ร์ เรียนจบ มศ5 ได้ส อ บเข้าม ห า ลั ย แต่ไม่ติด ก็รอส อบให ม่ ระห ว่ า งนั้น เลยหาง า นเพื่อหาร ายไ ด้เ ส ริ ม

ต่อมาไ ด้เข้าว งก า รเป็นพ รีเ ซ นเ ต อ ร์ของโ ฆ ษ ณาต่างป ระเ ท ศ จนมีผ ลง านมา กม า ย และผ ลงา นการแ ส ด งหนังเรื่องแรก ตุ๊ ก ตาพ เ น จ ร (2505) และเรื่องอื่นๆอีก จนส า ม า ร ถก้าวเป็นน า งเ อ ก ชื่อดังของวงการละคร

ในส่วนของชี วิ ตส่วนตัว พี่อ๊อด กิ่งดาว ค บ ห าอยู่กับ พ ระเ อ กชื่ อดั ง มิตร ชัยบัญชา ใช้ชี วิ ตคู่ร่ ว มกั น (2506-2512) แม้จะไม่ได้เ ปิ ดเผย

เพราะยุคนั้นจะไม่ยอมรับพ ร ะเอ กกับนาง เ อ ก คบกั น แต่ทั้งคู่ก็เล่ นละค รด้วยกันต ล อ ด

แต่ทั้งคู่ตั ดสิ นใ จแ ย กทางกัน โดย มิตร ชัยบัญชาได้เข้าสู่เ ส้ นทางก า รเ มื อ ง ส่วนพี่อ๊อด กิ่งดาวได้เดินทางไปเ รีย นต่อที่อั ง ก ฤ ษ ทั้งคู่เ ล ยไม่ได้เจ อกันอีกเลย

จน มิตร ชัยบัญชา เ สี ยชี วิตจากการถ่ายหนัง (2513) พอ กิ่งดาว รู้ข่ า วก็รีบบินก ลั บมาร่วมงานไว้อ า ลั ย

มีห ล าย ค นบอก ถ้า มิตร ชัยบัญชา ไม่เ ลื อ กที่เ ดิ นเข้ าสา ยกา รเ มื อง ชี วิ ตทั้งคู่ คงจะเป็ นรั กที่ยื นย า ว เพราะ กิ่งดาว เป็นผู้ห ญิ งที่ มิตร รักมาก

หลังจาก พี่อ๊อด กิ่งดาว เรียนจบ ก็มาทำงานเป็นผู้จั ดการฝ่ายบุ ค ค ล โร ง แร มแอ มบาส เ ด อ ร์ สุขุ มวิท ช่วงหลัง กิ่งดาว เริ่มไม่รับงานแ ส ด ง

แต่หั นไปทำง า นเขี ย นบั นเ ทิง เรื่องร า ว ชี วิ ตในว งก า รบั นเ ทิ ง โดยจะลงเป็นต อ นให้ติ ด ตา ม ผ่านนิ ต ยส าร ด า ร าภา พ ยน ตร์

และ รวมเล่มเป็นพ็ อ กเ ก็ ตบุ๊ ค ซึ่งเ สี ยงตอ บรั บก ลั บมาดีมาก  เธ อใช้ชีวิ ตส ง บไม่รับงานแ สด ง แต่ก็มีออกงานบ้าง

กิ่งดาว ดารณี

รูปของ กิ่งดาว

พี่อ๊อด กิ่งดาว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *