ภรรยาพีท ทองเจือ โพสต์ขอความช่วยเหลือ แนะนำวิธีรักษาลูกชาย

ทำเอาหั ว อ กคนเป็นพ่ อแ ม่ อย่าง พีท ทองเจือ กับ เจง วิไลลักษณ์ หัวใ จแ ทบส ล า ย เมื่อรู้ว่าลูกเ กิ ดอุ บั ติ เห ตุจากที่เ ล่ นเซิ ร์ ฟส เก็ ต

แม้ห ม อแนะนำให้ผ่ า ตั ด แต่ครอบครัวกั งว ลเรื่องผลข้ า งเคี ย ง เลยขอศึ ก ษ าข้อมูลก่อน

เมื่อทางด้านเจ็ง ภรรยาพีท ทองเจือ ได้เผยว่า ลูกชายคนเล็ก น้องโรเตอร์ อายุเพียง 13 ปี เกิดอุ บั ติเ ห ตุจนได้รับบา ดเ จ็ บหนัก จึงต้องส่งโร งพ ย า บ า ล ด่วน

เบื้องต้นทราบว่า ก ระดู กส่วน Growth plate ตรงหัวสะโพกเ ค ลื่ อ น หรือ เรียกว่าโรคหัวก ระดู กข้ อสะโ พ กเค ลื่ อน

ซึ่งห ม อบอกว่าต้อง รั ก ษ า โดยการผ่าตั ดยึ ดสก รูเท่านั้น มันเป็นวิ ธีเดี ย วที่จะทำได้

ล่าสุด เจง ได้โพสต์ผ่านทางไอจีส่วนตัว ที่เป็นภ า พผลเ อ ก ซ์เ ร ย์ของลูกชาย ระบุว่า

ขอคำแ  น ะ นำ หน่อยค่ะ ว่าอา ก า รแบ บลูกช า ยตนนั้น ส าม าร ถมีวิธีรั ก ษ าทางอื่ นไหม ควรที่จะตั ด สิ นใจอย่างไรดี

ตอน นี้คิ ดจนหัวจะระเ บิ ดแล้ว ถ้าใครพอมีคำแ น ะนำหรือให้ความช่ ว ยเ หลื อได้ ช่วยติ ด ต่ อกลั บม า ห าห น่ อ ยนะ

แจง วิไลลักษณ์

ครอบครัวพีท ทองเจือ

พีท-แจง และลูกๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *