หมอบี เผยตำนานโรคระบาดสิ้นสุด เตือน 22 สิงหาคมนี้ พีกสุด

เป็นอีกหนึ่งคนที่มีค วา มส าม า รถในการสื่ อ ส า รกับวิ ญ ญ า ณได้ นั่นคือ หมอบี ทู ต สื่ อวิ ญ ญ า ณ มักมีเรื่ อ งราวลี้ ลั บมาเล่าให้ฟังกันบ่อยๆ

ล่าสุด หมอบี ได้ออกมาเ ตื อ นชาวบ้ านให้ร ะวั งเกี่ ยวกั บโ ร ค ระ บ า ดโค .วิ ด พร้อมทั้งบอ กถึงจุดพี คที่สุดและวั นสิ้ น สุดของโ ร คนี้

หมอบีได้เล่าถึงเรื่ อ งนี้ผ่า นทางรายแ ฉข่ า วเช้า โดยเล่าว่า มีผีต นหนึ่งบ อ ก ว่า 100 ปีข้างห น้ าช่วงนี้จะเ กิ ดโร คระ บ า ด พอนั บดูแล้ ว

มันต รงกั บปี2563 ที่เริ่มมีการแ พ ร่เ ชื้ อโค วิ .ดพอดีและมาช่ว งสิ งห าค มปี2564 จะเป็นจุดพี คมา กที่สุด เพราะเป็นวั นที่ป ระ ตู น ร กเปิ ด

เป็นความเ ชื่ อของค น จี น เพราะจะมีทำพิ ธีที่เกี่ ย วกับค ว า มต า ย แต่ที่บอกว่าช่วง 22 สิงหาจะพี คมากๆ

เนื่องจากในตำนา นเล่าว่าผีตนนั้นไม่อยู่ จะมีเ ทว ดามาใหม่ จะทำให้สถา น กา ร ณ์จะค่อยๆดีขึ้น และจะดีขึ้นในช่วงเม ษ าปีหน้า

ต่อมามีการพูด ถึ งโค วิ. ดจะห ม ดไหม ซึ่งส่วนตัวห ม อบีคิ ดว่าไม่ทาง ห ม ด เราไม่ได้กำจั ดมันแต่เราหาท า งอยู่กับมัน

และพอถามถึงย า รั ก ษ า หมอบีบอกขอหลังไ ม ค์ เผยต่อว่า ไม่มีอ ะ ไ รมาเ ตื อ นแล้ว มันก ล ายเป็นเรื่องธ ร ร ม ชา ติ

หมอบี

รูปของหม อบี

รูปจากราย ก า ร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *